Help Print this page 
Title and reference
Styrkelse af samarbejdet med tredjelande på området for videregående uddannelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Styrkelse af samarbejdet med tredjelande på området for videregående uddannelse

Den Europæiske Unions (EU) strategi for samarbejdet med tredjelande på uddannelsesområdet indeholder to hovedmål: udvikling af menneskelige ressourcer af høj kvalitet i partnerlandene og inden for EU og fremme af EU som et verdensomspændende ekspertisecenter for almen uddannelse, erhvervsuddannelse samt for videnskabelig og teknologisk forskning.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 18. juli 2001 om styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser [KOM(2001) 385 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

I forbindelse med udviklingen af den videregående uddannelse og set i lyset af en stadig stigende efterspørgsel efter international undervisning og mobilitet for studerende opfordrer Kommissionen til, at der ydes en ekstra indsats på EU-plan for at styrke samarbejdet med tredjelande.

I henhold til denne nye strategi bør Den Europæiske Union (EU):

  • sørge for, at der mere systematisk tages hensyn til den internationale dimension i undervisningsaktiviteterne
  • gøre sin indsats på området mere synlig for at tiltrække studerende fra tredjelande.

I den forbindelse foreslår Kommissionen i nærværende meddelelse en helhedsstrategi, og de konkrete aktionsprincipper indkredses.

De foreslåede interventionsformer

Kommissionen ønsker at drage fordel af erfaringen fra EU-programmerne, især Erasmus-programmet. Kommissionen lægger endvidere vægt på, at de aftaler på uddannelsesområdet, der indgås med ikke-EU-lande, skal være forskellige for de enkelte lande og regioner.

Meddelelsen indeholder overvejelser om, at samarbejdet skal fokusere på multilaterale netværk og partnerskaber med deltagelse af lande, der har videregående uddannelser på sammenligneligt niveau med uddannelsesinstitutionerne i EU, således at de berørte uddannelsesinstitutioner kan blive enige om:

  • Betingelserne for udveksling af studerende og undervisere. Udviklingen af fjernundervisning og den almindelige udbredelse af informationsteknologier skal også spille en rolle i styrkelsen af de internationale partnerskaber.
  • Det teoretiske indhold af kurser, der gives til udvekslingsstuderende.
  • Systemer til anerkendelse af det arbejde, der er udført af de højere læreanstalter i oprindelseslandet og i modtagelseslandet på baggrund af Det Europæiske Meritoverførselssystem (ECTS) (DE) (EN) (FR), som nu er europæisk standard inden for videregående uddannelser.
  • Bestemmelserne om økonomisk støtte til den studerende under dennes udlandsophold. Kommissionen foreslår i den forbindelse at forøge antallet af stipendier for langvarige ophold for studerende fra tredjelande.

Man bør undgå:

  • udvekslinger uden for partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, der begrænser fordelene for institutionerne samt den opnåede erfaringsudveksling
  • udvekslinger, der ikke medfører, at den studerende vender tilbage til sit oprindelsesland, og dermed kan lede til fænomenet "hjerneflugt".

For at opnå en reel effektivitet i samarbejdet med tredjelande er udveksling af studerende alene ikke tilstrækkeligt. Den skal ledsages navnlig af udveksling af undervisere samt etablering af fælles programmer og mekanismer til anerkendelse af uddannelse erhvervet i udlandet.

Kommissionen foreslår, at der i samarbejde med medlemsstaterne bør lanceres en fælles indsats til markedsføring af EU som et ekspertisecenter for læring i resten af verden. I den forbindelse foreslår Kommissionen også at styrke kapaciteten af europastudier i verden ved at udvide netværket af Jean Monnet-lærestole (særlige underviserstillinger med speciale i europæiske integrationsstudier) og Jean Monnet-centre rundt om i verden.

Kommissionen lancerer også ideen om, at uddannelsesinstitutioner i Europa bør opfordres til at udarbejde egentlige "EU-uddannelsespakker" f.eks. via udvikling af fælles kurser, således at både tredjelandestuderende og europæiske studerende kan tilbringe mere end et akademisk år i forskellige medlemsstater. Dette kunne eventuelt føre til fælles eksamensbeviser.

Kommissionen meddeler, at den i den nærmeste fremtid i forbindelse med Alfa-programmerne (EN) (ES) (FR) (PT) konkret vil gennemføre et pilotprogram med stipendier med sigte på undervisere og postgraduate-studerende fra latinamerikanske lande.

Baggrund

I løbet af årene har medlemsstaterne som en fast tradition udviklet bilateralt samarbejde med tredjelande inden for uddannelse. EU har også etableret en række initiativer med tredjelande, såsom samarbejdsprogrammer med USA og med Canada eller Tempus (DE) (EN) (FR) - og Alfaprogrammerne og Erasmus Mundus.

See also

  • Internationalt samarbejde vedrørende uddannelse og erhvervsuddannelse (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 09.11.2011

Top