Help Print this page 
Title and reference
Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder har til opgave at støtte de europæiske institutioner og medlemsstaterne i at integrere ligestillingsprincippet i landenes politikker og bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn. Instituttet oplyser ligeledes borgerne i Den Europæiske Union (EU) om emnet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder [Den Europæiske Unions Tidende L 403 af 30.12.2006].

RESUME

Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip, der er nedfældet i Lissabontraktaten, og et af Den Europæiske Unions (EU) prioriterede politikområder. Der er dog behov for yderligere fremskridt for at nå til en reel ligestilling mellem mænd og kvinder, både når det gælder arbejdslivet og privatlivet.

Med dette formål for øje spiller det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder en vigtig rolle, eftersom det besidder den sagkundskab, der er nødvendig for at kunne udarbejde ligestillingsforanstaltninger i hele EU.

Instituttets opgaver

Instituttets stiller sin tekniske ekspertise til rådighed for EU-institutionerne og EU-landene med henblik på at bidrage til at

  • fremme og styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder
  • integrere ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker og de heraf følgende nationale politikker
  • bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn
  • øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling, navnlig gennem konferencer og oplysningskampagner.

Instituttets arbejde baseres på objektive, pålidelige og sammenlignelige data aggregeret på europæisk niveau. Instituttet er ansvarligt for indsamling, analyse og formidling af disse data.

Instituttet analyserer ligeledes oplysninger indsamlet hos internationale organisationer og tredjelande. Endelig bidrager Instituttet til at integrere ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionens udenrigspolitik.

Instituttet fremmer erfaringsudveksling og dialog mellem alle relevante aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer og forskningscentre.

Instituttets funktion

Instituttet udfører sine opgaver uafhængigt og med gennemsigtighed i dets arbejde. Det ledes af en bestyrelse samt en direktør, der bistås af et rådgivende ekspertforum. Instituttet har hjemsted i Vilnius (Litauen).

Instituttet indgår i særligt tæt samarbejde med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1922/2006

19.1.2007

-

EUT L 403, 30.12.2006

Seneste ajourføring: 23.05.2011

Top