Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regler om arbejdstagerrepræsentation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-regler om arbejdstagerrepræsentation

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/14/EF — generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger generelle principper om minimumskrav til ret til information(*) og høring(*) for arbejdstagere i virksomheder, som er hjemmehørende i EU. National lovgivning og arbejdsmarkedsforhold bestemmer, hvordan disse finder anvendelse.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene må:
  • vælge, om lovgivningen finder anvendelse på virksomheder med mindst 20 eller 50 arbejdstagere
  • fastlægge særlige regler for virksomheder, som hovedsagelig har et politisk, erhvervsorganisatorisk, religiøst, velgørende, uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kunstnerisk sigte
  • bestemme, at arbejdsgiverne har ret til at undlade at informere eller høre arbejdstagerrepræsentanterne, når dette ville skade virksomhedens drift i alvorlig grad.
 • Information og høring omfatter oplysninger om en virksomheds
  • seneste udvikling og forventede udvikling, herunder den økonomiske situation
  • beskæftigelsesstruktur og den forventede udvikling, især hvis beskæftigelsen er truet
  • beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.
 • Høring skal finde sted:
  • på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold
  • på et relevant ledelses- og repræsentationsniveau, afhængigt af det behandlede emne
  • på grundlag af informationer fra arbejdsgiveren
  • således at arbejdstagerrepræsentanterne kan mødes med arbejdsgiveren og få et svar
  • med henblik på at nå til aftale om beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.
 • Arbejdstagerrepræsentanterne og deres rådgivere må ikke videregive oplysninger, de har modtaget som fortrolige.
 • Den oprindelige lovgivning gav EU-landene mulighed for at udelade besætningsmedlemmer om bord på havgående skibe. Denne fritagelse blev fjernet med en ændring i 2015.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. marts 2002. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 23. marts 2005.

BAGGRUND

Europa-Kommissionen rådførte sig med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter i starten af 2015 om, hvorvidt de følgende tre direktiver skulle konsolideres til én lovtekst: den generelle ramme for information og høring af arbejdstagerne, kollektive afskedigelser og overførsel af virksomheder.

Øvelsen omfatter også overvejelser om, hvorvidt begreberne »information« og »høring« kan forbedres.

Information og høring af arbejdstagere.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Information: oplysninger, der gives af arbejdsgiveren, så arbejdstagerrepræsentanterne kan blive informeret om et problem og vurdere det.

(*) Høring: udveksling af synspunkter og etablering af en dialog mellem arbejdstagerrepræsentanterne og arbejdsgiveren.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab — Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29-34)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2002/14/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Høringsdokument: Første fase i høring af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i TEUF om konsolidering af EU-direktiverne om information og høring af arbejdstagerne (C(2015) 2303 final af 10.4.2015)

seneste ajourføring 12.01.2016

Top