Help Print this page 
Title and reference
Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om de gældende arbejdsvilkår

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om de gældende arbejdsvilkår

Dette direktiv forpligter arbejdsgiveren til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet. Det fastsætter de væsentlige punkter, som henholdsvis indenlandske og udstationerede arbejdstagere skal oplyses om. Direktivet præciserer endvidere, hvilken form underretningen skal have samt de frister, arbejdsgiveren skal overholde.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

RESUMÉ

Direktivet gælder for enhver arbejdstager, hvis arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold er defineret i den gældende lovgivning i en medlemsstat og/eller er omfattet af denne lovgivning. Medlemsstaterne kan beslutte, at direktivet ikke skal gælde for arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold:

 • ikke overstiger en samlet varighed af en måned, og/eller hvis ugentlige arbejdstid ikke overstiger otte timer
 • gælder lejlighedsvist arbejde og/eller arbejde af særlig karakter, forudsat at der i disse tilfælde er objektive grunde til, at direktivet ikke finder anvendelse.

Oplysningspligt

Arbejdsgiveren skal oplyse arbejdstageren om følgende væsentlige punkter:

 • parternes identitet
 • arbejdssted
 • titel, rang, stilling, jobkategori, en kortfattet karakteristik eller beskrivelse af arbejdet
 • arbejdskontraktens eller ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • hvis arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet er midlertidigt: kontraktens eller ansættelsesforholdets forventede varighed
 • varigheden af ferie med løn eller reglerne for tildeling og fastsættelse af denne ferie
 • varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde i tilfælde af arbejdskontraktens eller ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis dette ikke er muligt, reglerne for fastsættelse af disse opsigelsesvarsler
 • grundløn og de andre komponenter i lønnen samt med hvilken hyppighed denne udbetales
 • længden af arbejdstagerens normale arbejdstid
 • i givet fald henvisning til de gældende kollektive overenskomster.

Underretningens form

Oplysningerne kan være indeholdt enten i en skriftlig arbejdskontrakt, i et ansættelsesbrev eller i et eller flere andre skriftlige dokumenter. Disse dokumenter skal udleveres til arbejdstageren senest to måneder efter arbejdets påbegyndelse. Hvis ingen af disse dokumenter udleveres til arbejdstageren inden for den fastsatte frist, skal arbejdsgiveren give arbejdstageren en skriftlig erklæring, der er underskrevet af arbejdsgiveren.

Udstationerede arbejdstagere

Når arbejdstageren skal udføre sit arbejde i et andet land, skal han før afrejsen være i besiddelse af et af de under punkt 3 anførte dokumenter samt oplysninger om følgende:

 • varigheden af det arbejde, der skal udføres i udlandet
 • den valuta, som lønnen udbetales i
 • i givet fald de fordele, der er forbundet med opholdet i udlandet
 • i givet fald vilkårene for arbejdstagerens tilbagevenden til hjemlandet.

Disse bestemmelser finder kun anvendelse, hvis varigheden af dette arbejde overstiger en måned.

Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af dele af arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet give arbejdstageren skriftlig meddelelse herom.

Direktivet berører ikke medlemsstaternes adgang til at anvende eller indføre bestemmelser, der er gunstigere for arbejdstagerne.

Kontekst

Formålet med dette direktiv er at beskytte arbejdstagerne mod tilsidesættelse af deres rettigheder i forbindelse med de mange forskellige typer ansættelsesforhold, ved at der på fællesskabsplan indføres pligt for arbejdsgiveren til skriftligt at underrette arbejdstageren om hans arbejdsvilkår.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/533/EØF

28.10.1991

30.6.1993

L 288 af 18.10.1991

TILHØRENDE DOKUMENTER

2014/51/EU: Rådets afgørelse af 28. januar 2014 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (konvention nr. 189).

Seneste ajourføring: 06.06.2014

Top