Help Print this page 
Title and reference
Kollektive afskedigelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kollektive afskedigelser

Dette direktiv forpligter en arbejdsgiver til i tilfælde af kollektiv afskedigelse at indlede konsultationer med arbejdstagernes repræsentanter. Det fastlægger, hvad konsultationerne skal dreje sig om, og hvilke relevante oplysninger arbejdsgiveren har pligt til at give under disse konsultationer. Direktivet fastsætter endvidere fremgangsmåden og retningslinjerne for kollektive afskedigelser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser.

RESUMÉ

Direktivet finder ikke anvendelse på :

 • kollektive afskedigelser foretaget inden for rammerne af arbejdskontrakter, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, medmindre disse afskedigelser foretages, før disse kontrakter er udløbet eller opfyldt
 • arbejdstagere i den offentlige administration eller i virksomheder under offentlig ret
 • besætninger på søgående skibe.

Konsultationer

Når arbejdsgiveren påtænker at foretage kollektive afskedigelser, er han forpligtet til at indlede konsultationer med arbejdstagernes repræsentanter med henblik på at nå frem til en aftale. Konsultationerne skal i det mindste dreje sig om mulighederne for at undgå eller begrænse de kollektive afskedigelser samt for at afbøde følgerne af disse ved hjælp af sociale ledsageforanstaltninger, der navnlig tager sigte på omplacering eller omskoling af de afskedigede arbejdstagere.

Arbejdsgiverens oplysningspligt

I direktivet præciseres det, at medlemsstaterne kan bestemme, at arbejdstagernes repræsentanter kan anmode om bistand fra eksperter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. Arbejdsgiveren meddeler arbejdstagernes repræsentanter alle relevante oplysninger og giver dem under alle omstændigheder skriftlig meddelelse om følgende:

 • årsagerne til de påtænkte afskedigelser
 • i hvilket tidsrum de påtænkte afskedigelser skal finde sted
 • hvor mange arbejdstagere der normalt beskæftiges, og hvilke kategorier de tilhører
 • hvor mange arbejdstagere der skal afskediges
 • hvilke kriterier der tænkes anvendt til udvælgelse af de arbejdstagere, der skal afskediges
 • efter hvilken metode en eventuel afskedigelsesgodtgørelse tænkes beregnet.

Fremgangsmåde for kollektiv afskedigelse

Direktivet fastsætter følgende fremgangsmåde:

 • Arbejdsgiveren er forpligtet til skriftligt at meddele den kompetente offentlige myndighed enhver plan om kollektive afskedigelser. Meddelelsen indeholder alle relevante oplysninger om den planlagte kollektive afskedigelse og om konsultationerne med undtagelse af metoden til beregning af afskedigelsesgodtgørelserne. I tilfælde af standsning af en virksomheds aktiviteter som følge af en retsafgørelse skal arbejdsgiveren ikke give den kompetente offentlige myndighed skriftlig meddelelse, medmindre denne anmoder herom.
 • Arbejdsgiveren sender en kopi af meddelelsen til arbejdstagernes repræsentanter, som kan fremsende deres bemærkninger til den kompetente offentlige myndighed.
 • Planlagte kollektive afskedigelser får tidligst virkning 30 dage efter meddelelsen; den kompetente offentlige myndighed benytter denne frist til at søge løsninger. Medlemsstaterne kan give den kompetente offentlige myndighed mulighed for at forkorte fristen eller for at forlænge den til 60 dage efter meddelelsen, såfremt problemerne ikke kan løses inden for den oprindelige frist. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende denne artikel på kollektive afskedigelser, der skyldes standsning af en virksomheds aktiviteter som følge af en retsafgørelse. Der kan åbnes mulighed for yderligere forlængelser. Arbejdsgiveren underrettes om forlængelsen og om begrundelsen herfor inden udløbet af den oprindelige frist.

Kontekst

Formålet med direktivet er at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger vedrørende retningslinjerne og fremgangsmåden i forbindelse med kollektive afskedigelser med henblik på at øge beskyttelsen af arbejdstagerne i forbindelse med kollektive afskedigelser.

Direktivet er en kodificeret version af direktiv 75/129/EØF og direktiv 92/56/EØF, som begge er blevet ophævet.

Medlemsstaterne kan anvende eller indføre bestemmelser, som er gunstigere for arbejdstagerne.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/59/EF

1.9.1998

-

L 225 af 12.8.1998

Seneste ajourføring: 04.07.2006

Top