Help Print this page 
Title and reference
Den europæiske sociale dialog som drivkraft bag modernisering og omstilling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den europæiske sociale dialog som drivkraft bag modernisering og omstilling

Kommissionen skal fremme og støtte den sociale dialog i Den Europæiske Union (EU). I den foreliggende meddelelse redegør Kommissionen for sine synspunkter vedrørende den fremtidige sociale dialog både som en drivende kraft bag god forvaltningspraksis i Den Europæiske Union (EU) og bag økonomiske og sociale reformer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 26. juni 2002 - Den europæiske sociale dialog som drivkraft bag modernisering og omstilling [KOM(2002) 341 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger et sæt retningslinjer, der skal styrke den sociale dialog og arbejdsmarkedsparternes bidrag til de offentlige institutioners arbejde med henblik på bedre offentlig forvaltning og økonomiske og sociale reformer i Den Europæiske Union (EU).

Udvikling af den sociale dialog i EU

Først og fremmest ønsker Kommissionen at forbedre procedurerne for høring af arbejdsmarkedets parter ved udarbejdelsen af EU-lovgivningen. En sådan høring er obligatorisk på det beskæftigelsespolitiske og socialpolitiske område og frivillig i sektorspecifikke anliggender og vedrørende gennemførelsen af EU-lovgivningen på nationalt plan.

Kommissionen ønsker, at høringspraksis udvides til at omfatte alle lovforslag med social rækkevidde. Den ønsker ligeledes forbedrede metoder og regler for høringer.

Effektiviteten af den sociale dialog er baseret på arbejdsmarkedsparternes repræsentativitet på EU-plan. Derfor ønsker Kommissionen at fremme samarbejdsaktioner mellem nationale organisationer samt at forbedre deres interne forvaltning.

Arbejdsmarkedets parter opfordres til at udvide og udvikle den sociale dialog ved at indgå flere aftaler til integration i EU-lovgivningen samt ved at udvikle processen til social dialog på tværfagligt og sektorplan.

Kommissionen ønsker at gøre resultaterne af den sociale dialog mere synlige på EU-plan. Der bør derfor afholdes møder på EU-plan og i EU-landene, og ligeledes bør der udbredes information i form af regelmæssige rapporter og oprettelse et specifikt netsted.

EU støtter en forbedring af den sociale dialog på alle forvaltningsniveauer. Kommissionen foreslår særligt at sikre en bedre uddannelse af de europæiske arbejdsmarkedsparter og repræsentanterne for de nationale myndigheder samt at fremme den lokale sociale dialog og virksomhedernes sociale ansvar.

Bidrag til vækst og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsparternes indsats bidrager til indfrielse af målsætningerne for vækst og beskæftigelse fastlagt i Lissabonstrategien. Det vedrører særligt styring af omstillingsprocessen vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, forbedring af arbejdsstyrkens færdigheder og kvalifikationer, fremme af lige muligheder og politikker for de ældres erhvervsaktivitet.

På den baggrund skal Kommissionen analysere og sammenligne kvaliteten i de industrielle relationer i de forskellige EU-lande. Den foreslår ligeledes, at arbejdsmarkedets parter støttes af medlemsstaterne samt i form af EU-tilskud i gennemførelsen af politikkerne med tilknytning til Lissabonstrategien.

Denne meddelelse indeholder ligeledes forslag om, at der indføres et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse med deltagelse af trojkaens stats- og regeringschefer, Kommissionens formand og en delegation af ledende repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Internationalt samarbejde

De lande, der deltager i processen til udvidelse af EU skal strukturere og styrke kapaciteten i arbejdsmarkedsorganisationerne. I den sammenhæng kan kandidatlandene udnytte muligheden for at samarbejde med EU's organisationer samt for at opnå EU-tilskud.

Samtidig skal den sociale dialog fremmes inden for rammerne af EU’s udenrigspolitik. Arbejdsmarkedsparterne i EU og tredjelande kan udveksle erfaringer og god praksis. Det gælder særligt landene i Euro-Middelhavspartnerskabet, partnerskabet med Latinamerika, forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet samt forbindelser med USA og Japan.

Endelig kan arbejdsmarkedsparterne i EU indgå som eksperter i multilaterale forhandlinger, særligt med de internationale organisationer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 20. maj 1998 - Tilpasning og fremme af den sociale dialog på fællesskabsplan [KOM(98) 322 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Meddelelse fra Kommissionen af 18. september 1996 om udviklingen af den sociale dialog på fællesskabsplan [KOM(96) 448 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Meddelelse fra Kommissionen af 14. december 1993 om gennemførelsen af protokollen om social og arbejdsmarkedspolitikken fremlagt af Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet [KOM(93) 600 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 23.08.2011

Top