Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilrettelæggelse af arbejdstiden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tilrettelæggelse af arbejdstiden

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/88/EF — visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid for arbejdstagere. Disse dækker:

 • minimale daglige hvileperioder, ugentlige hvileperioder, årlige ferier, pauser og den maksimale ugentlige arbejdstid
 • aspekter i forbindelse med natarbejde og skifteholdsarbejde.

HOVEDPUNKTER

EU-landene

 • EU-landene skal sikre, at medarbejdere har ret til:
  • en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode
  • en pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer
  • en sammenhængende hvileperiode på 24 timer hver 7. dag, udover de 11 timer dagligt
  • mindst 4 ugers betalt ferie om året
  • en maksimal arbejdsuge på 48 timer, inklusive overarbejde, over en periode på 7 dage.
 • Normalt natarbejde må ikke overstige 8 timer i gennemsnit pr. periode på 24 timer.
 • Natarbejdere har ret til gratis sundhedstjek med jævne mellemrum.

Nationale myndigheder

 • Nationale myndigheder kan:
  • bruge referenceperioder, der spænder fra 14 dage til 4 måneder, til beregningen af ugentlige hvileperioder og maksimal arbejdstid
  • undtage personale med ledelsesfunktioner, andre højtstående beslutningstagere, arbejdende familiemedlemmer og personale beskæftiget med religiøse handlinger fra lovgivningen.
 • Undtagelse fra lovgivningen kan også anvendes i alle følgende tilfælde:
  • vagt-, overvågnings- og døgnvagtaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte personer eller goder
  • kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion på områder såsom hospitaler, havne, lufthavne, presse og jordbrug
  • forudsigeligt ekstraarbejde (navnlig inden for jordbrug, turisterhvervet, postvæsenet, jernbanetransportsektoren, redningssektoren)
  • undtagelsesbestemmelser ved kollektive overenskomster mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på mobile arbejdstagere (alle, der transporterer passagerer eller varer ad vej, ad luftvej eller ad indre vandveje) eller søfarende.
 • EU-landene kan anvende gunstigere bestemmelser om sundhed og sikkerhed, hvis de ønsker det.

I sag C-266/14 afgjorde Den Europæiske Unions Domstol, at hvis arbejdstagere ikke har et fast eller sædvanligt arbejdssted, udgør den tid, de hver dag bruger på at transportere sig selv mellem bopæl og den første og sidste kunde anvist af deres arbejdsgiver, arbejdstid i henhold til direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 2. august 2004.

BAGGRUND

Arbejdsbetingelser — arbejdstidsdirektivet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9-19).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revision af arbejdstidsdirektivet (første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-plan i henhold til artikel 154 i TEUF) (KOM(2010) 106 endelig af 24.3.2010).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revision af arbejdstidsdirektivet (anden fase i høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-plan i henhold til artikel 154 i TEUF) (KOM(2010) 801 endelig af 21.12.2010).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2003/88/EF (»arbejdstidsdirektivet«) (KOM(2010) 802 endelig af 21.12.2010).

seneste ajourføring 12.01.2016

Top