Help Print this page 
Title and reference
Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel

Den kønsbestemte lønforskel er stadig en realitet i Den Europæiske Union. I denne meddelelse analyserer Kommissionen årsagerne til denne situation og fremlægger her en række løsningsforslag til at udrydde denne ulighed og opfordrer til en aktiv mobilisering af alle berørte parter.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. juli 2007 - Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel - [KOM(2007) 424 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Rom-traktaten har siden 1957 indeholdt princippet om lige løn til mænd og kvinder. EF-traktatens artikel 157 fastlægger, at medlemsstaterne gennemfører princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Nedbringelsen af lønforskellen indgår desuden i målsætningerne for den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse.

Situationen er dog i praksis stadig problematisk. Inden for Unionen er den gennemsnitlige timeløn for kvinder stadig 16,2 % mindre end for mænd (Eurostat 2011), selvom der er dokumentation for, at de har bedre uddannelse mere og erhvervsfaring. Tallene viser, at der fortsat er lønforskelle mellem mænd og kvinder, og at det indtil nu, er gået meget langsomt med at reducere forskellen.

Størstedelen af årsagerne til denne forskel kan ikke tilskrives objektive faktorer. Kvindernes beståelsesprocent i skolesammenhæng ligger over mændenes i alle medlemsstater, og der er flere kvinder end mænd, der gennemfører videregående uddannelser. Det er derfor uforklarligt, at kvinderne ikke har bedre forhold på arbejdsmarkedet og at deres produktive potentiale ikke udnyttes bedre end det er tilfældet i dag.

Bestræbelserne på at nedbringe lønforskellen mellem mænd og kvinder går langt ud over Europa-Kommissionens indsats. Derfor er det nødvendigt med en aktiv mobilisering af alle berørte parter, især medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, som er de vigtigste beslutningstagere og aktører.

Et komplekst og vedvarende fænomen

Lønforskellene kan tilskrives faktorer såsom:

 • individuelle karakteristika (alder, uddannelsesniveau, erfaring)
 • beskæftigelsesrelaterede elementer (erhverv, kontrakttype eller arbejdsbetingelser)
 • aspekter, der vedrører virksomheden (aktivitetssektor eller størrelse).

Der kan også være eksempler på udtalt forskelsbehandling, hvor en kvinde får mindre løn end sin mandlige kollega for samme arbejde.

Desuden er lønforskellen forbundet med uligheder på arbejdsmarkedet. Disse uligheder påvirker især kvinderne:

 • horisontal opdeling: kvinderne koncentrerer sig i langt færre sektorer og på langt færre erhverv end mænd, og disse sektorer og erhverv er generelt mindre værdsat og mindre godt aflønnede
 • vertikal opdeling: kvinderne er hovedsageligt ansat i mindre godt aflønnede stillinger og støder på flere hindringer for deres karriere (kun en tredjedel af det overordnede personale i EU-virksomheder er kvinder)
 • traditioner og stereotyper: de påvirker især valg af undervisningsforløb, evaluering og klassificering af erhverv, men også beskæftigelsesgrad
 • problemer med at forene arbejds- og familieliv, hvilket for kvinderne ofte fører til deltidsarbejde og gentagne afbrydelser i karrieren, som ikke er uden konsekvenser for deres karriereforløb.

Statistikkerne viser, at lønforskellen øges med alderen, uddannelses- og kvalifikationsniveauet: Lønforskellene er på over 30 % i aldersgruppen 50 til 59 år (7 % i gruppen under 30 år), forskellene er på over 30 % for personer med en videregående uddannelse, mens tallet kun er 13 % for arbejdstagere med afgangseksamen fra skolernes overbygning. Endelig kan forskellene nå op på 32 % for arbejdstagere med over 30 års erfaring i en virksomhed, mens lønforskellen begrænses til 22 % for arbejdstagere med 5 års erfaring.

Bekæmpelse af de kønsbestemte lønforskelle

For at bidrage effektivt til bekæmpelsen af lønforskellene mellem mænd og kvinder fremhæver Kommissionen følgende indsatsområder:

 • bedre gennemførelse af den gældende lovgivning ledsaget af oplysningskampagner
 • fuld udnyttelse af den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse især med alle former for finansiel støtte fra Fællesskabet (strukturfondene)
 • fremme af arbejdsgivernes engagement for lige løn og i den forbindelse skal der især appelleres til virksomhedernes sociale ansvar
 • støtte udvekslingen af god praksis på EU-plan i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne.

Kontekst

Afskaffelsen af den kønsbestemte lønforskel er et af de centrale elementer i den europæiske ligestillingspolitik, og mange af Unionens lovgivningsmæssige instrumenter og retningslinjer er rettet mod denne forskel:

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling 2014/124/EU af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed [Den Europæiske Unions Tidende L 69 af 8.3.2014].

Henstillingen kommer med retningslinjer for medlemsstaterne, der skal hjælpe dem med at forbedre gennemførelsen af princippet om lige løn mellem mænd og kvinder. Følgende foranstaltninger er foreslået:

 • fremme af løngennemsigtighed
 • styrkelse af de nationale organismer, der har ansvaret for at fremme lighed, hvad angår løndiskrimination
 • øget kontrol med gennemførelsen af princippet om lige løn og de foranstaltninger, der skal bekæmpe løndiskrimination
 • gennemføre kampagner, der skal skabe større bevidsthed om princippet om lige løn.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv ( COM(2013) 861 final ) [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske, Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 21. september 2010, Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 [ KOM(2010) 491 final -ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv [ Den Europæiske Unions Tidende L 204 af 26.7.2006, s. 23 ].

Seneste ajourføring: 10.06.2014

Top