Help Print this page 
Title and reference
Mod fælles principper for flexicurity

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mod fælles principper for flexicurity

En flexicurity strategi har til formål at nedbringe arbejdsløsheden og skabe flere og bedre job i Den Europæiske Union (EU). Strategien tager udgangspunkt i en socialpolitik, der kombinerer fleksibilitet og jobsikkerhed. Kommissionen ønsker at fremme og forbedre gennemførelsen af en sådan politik.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 27. juni 2007 - Mod fælles principper for flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed [KOM(2007) 359 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fremlægger en række retningslinjer som ramme for EU-landenes flexicuritystrategier.

Flexicurityprincipperne skal indgå som en del af moderniseringen af de sociale modeller i EU.

Flexicuritykonceptet

For at fungere effektivt skal strategier til modernisering af arbejdsmarkederne tage højde for både arbejdstageres og arbejdsgiveres behov. Flexicuritykonceptet er netop en tilgang, der fokuserer på:

 • fleksibilitet hos arbejdstagerne, som skal være i stand til at tilpasse sig til udviklingen på arbejdsmarkedet og gennemføre vellykkede skift. Samtidig forudsætter konceptet en fleksibilitet på arbejdspladser og i tilrettelæggelsen af arbejdet med henblik på at opfylde arbejdstagernes behov og sikre en vellykket balance mellem arbejds- og privatliv
 • sikkerhed for arbejdstagerne, der skal sikres mulighed for karriere- og kompetenceudvikling og understøttelse via sociale sikringssystemer i inaktive perioder.

Flexicuritystrategien sigter mod at nedbringe arbejdsløshed og fattigdom i Den Europiske Union (EU). Den skal navnlig bidrage til at fremme integration af de dårligst stillede grupper på arbejdsmarkedet (unge, kvinder, seniorer og langtidsledige).

Flexicuritystrategier

De nationale flexicuritystrategier skal følge fire principper, der sikrer, at fleksibilitet og sikkerhed styrker hinanden indbyrdes:

 • fleksible og pålidelige kontrakter ved hjælp af moderne arbejdsret, kollektive aftaler og tilrettelæggelse af arbejdet
 • helhedsstrategier for livslang læring for at sikre opretholdelse af navnlig de mest sårbare arbejdstageres tilpasnings- og beskæftigelsesevne
 • effektive og aktive arbejdsmarkedspolitikker, som hjælper folk til at klare hurtige forandringer, mindsker længden af perioderne med arbejdsløshed og letter jobskift
 • moderne sociale sikringsordninger, som omfatter en tilstrækkeligt stor understøttelse og fremmer beskæftigelse og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets parter skal deltage aktivt i udarbejdelsen af flexicuritystrategierne for at sikre overholdelse af principperne.

Fælles principper på EU-plan

Medlemsstaterne tilpasser deres flexicuritystrategier til de konkrete forhold på de enkelte arbejdsmarkeder. Kommissionen henstiller til, at en række fælles principper samtidig overholdes:

 • styrkelse af gennemførelsen af Lissabonstrategien for derigennem at øge beskæftigelsen og den sociale samhørighed i EU
 • tilstræbelse af balance mellem arbejdsgiveres, arbejdstageres, jobsøgendes og offentlige myndigheders rettigheder og pligter.
 • tilpasning af flexicurityprincippet til medlemsstaternes forskellige situationer
 • støtte og beskytte arbejdstagerne i forbindelse med jobskift eller inaktive perioder for at fastholde dem på arbejdsmarkedet eller hjælpe dem til at opnå mere stabile kontraktforhold
 • udvikling af flexicurity internt i virksomhederne og eksternt mellem virksomheder for at understøtte arbejdstagernes karriereforløb
 • fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder for alle
 • fremme samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, myndighederne og andre berørte parter
 • sikre en rimelig fordeling af budgetomkostninger og fordele forbundet med flexicuritypolitikker, navnlig mellem virksomheder, enkeltpersoner og offentlige budgetter med særlig vægt på de små og mellemstore virksomheder.

EU's finansielle instrumenter kan bidrage betydeligt til de budgetmæssige aspekter af flexicuritystrategierne. EU’s strukturfonde understøtter navnlig uddannelse på arbejdspladsen, livslang læring og fremme af iværksætterkultur.

Seneste ajourføring: 29.08.2011

Top