Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Domstolens procesreglement

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Domstolens procesreglement

Procesreglementet fastlægger de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af og som supplement til statutten for Den Europæiske Unions Domstol, som fremgår af protokol 3 i bilag til traktaterne. De nye regler, der blev vedtaget i 2012, sigter på at gøre reglerne mere enkle og forbedre læsbarheden for borgerne og de nationale retter samt bedre at kunne tage hensyn til udviklingen i Domstolens sagsantal.

DOKUMENT

Domstolens procesreglement af 29. september 2012 [Den Europæiske Unions Tidende L 265 af 29.9.2012].

RESUMÉ

Domstolen er en af de tre retsinstanser, der udgør Den Europæiske Unions Domstol, der fungerer som domstol for EU og for Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). De to andre retsinstanser er Retten og Personaleretten. Deres opgave er at værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne, herunder navnlig legalitetskontrol med Den Europæiske Unions institutioners retsakter.

Domstolens organisationsstruktur

Domstolen er organiseret efter følgende struktur:

 • Domstolens sammensætning: Domstolen består af 28 dommere og 9 generaladvokater, der udpeges for en periode på seks år. Generaladvokaterne bistår Domstolen og fremsætter responsummer. Domstolens dommere vælger for en periode af 3 år Domstolens præsident og vicepræsident. Præsidenten repræsenterer Domstolen og forestår dens arbejde. Vicepræsidenten bistår præsidenten i udførelsen af dennes opgaver.
 • Afdelingernes sammensætning og udpegelse af refererende dommere: Domstolen opretter af sin midte afdelinger med fem dommere, hvor afdelingsformanden vælges for tre år, og med tre dommere, hvor afdelingsformanden vælges for ét år. Til behandling af en sag udpeger Domstolens præsident en refererende dommer, og en generaladvokat udpeges af førstegeneraladvokaten. Om nødvendigt, kan Domstolen blive bistået af assisterende referenter.
 • Justitssekretæren: Domstolen udnævner en justitssekretær for en periode på seks år. Justitssekretæren er ansvarlig for modtagelse, videresendelse og opbevaring af dokumenter og for Domstolens arkiver. Justitssekretæren bistår Domstolens medlemmer, forestår Domstolens publikationer og leder institutionens tjenestegrene på vegne af Domstolens Præsident.
 • Domstolens sagsbehandling: Sager kan forelægges samtlige medlemmer, Den Store Afdeling eller afdelinger med 3 eller 5 dommere. Flere sager kan dømmes samlet af den samme domstolssammensætning. Domstolens voteringer er fortrolige.
 • Regler om sprog: der fastlægges et processprog for hver retssag. I direkte søgsmål vælger sagsøger et af de 24 officielle EU-sprog som processprog. I præjudicielle sager er processproget sproget ved den forelæggende ret.

Rettergangsmåden

Sagsbehandlingen ved Domstolen foregår i princippet i følgende faser:

 • Skriftlig forhandling: Der sker en udveksling af indlæg mellem parterne. Indlæggene skal udarbejdes efter en fastlagt skabelon. Når sagsbehandlingen er afsluttet, fremlægges en foreløbig rapport af den refererende dommer for Domstolens generalforsamling.
 • Bevisoptagelse: Domstolen har mulighed for at kræve fremlæggelse af bevismidler såsom afgivelse af partsforklaring, indhentelse af oplysninger og dokumenter, vidneførsel, indhentelse af sagkyndige erklæringer eller besigtigelse. Et protokollat udarbejdes fra hvert forberedende retsmøde.
 • Den mundtlige del kan eventuelt finde sted efter bevisoptagelsen. Forhandlingerne er åbne og ledes af præsidenten. Den mundtlige procedure kan foregå for lukkede døre.
 • Generaladvokatens forslag til afgørelse: efter den mundtlige del fremsætter Generaladvokaten forslag til afgørelse.
 • Den endelige afgørelse: Domstolen afsiger en dom eller en kendelse. Kun domme afsiges ved et offentligt retsmøde. Domme og kendelser indeholder en række oplysninger såsom fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og dommens præmisser. En kopi af afsigelsen udleveres til begge parter.

Procesreglementet indeholder derudover særlige bestemmelser om Domstolens forskellige sagsbehandlingsformer: præjudicielle sager, direkte søgsmål, appel af afgørelser truffet af retten, fornyet prøvelse af afgørelser truffet af retten, udtalelser samt visse andre særprocedurer.

Præjudicielle sager

De nationale retter kan forelægge en præjudiciel sag for Domstolen med det formål at stille et spørgsmål vedrørende EU-rettens gyldighed og fortolkning. Inden for rammerne af en præjudiciel sag kan der gøres bemærkninger, især af:

 • sagens parter
 • medlemsstaterne
 • Europa-Kommissionen
 • den institution, der har vedtaget den lov, hvis gyldighed efterprøves.

Appel af afgørelser truffet af retten

Det er muligt at appellere afgørelser truffet af Retten. I sådant tilfælde skal et appelskrift fremsendes til justitskontoret indeholdende de fremsatte anbringender og væsentligste argumenter. Appelskriftet kan omhandle hel eller delvis ophævelse af afgørelsen.

Fornyet prøvelse af afgørelser truffet af retten

I to tilfælde, navnlig når den har truffet afgørelse vedrørende appel af afgørelser truffet af Personaleretten, kan Rettens afgørelser forelægges til fornyet prøvelse ved Domstolen. En afdeling med fem dommere udpeges for en periode på et år for at foretage den fornyede prøvelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Domstolens procesreglement

1.11.2012

-

EUT L 265 af 29.9.2012 ogEUT C 337 af 6.11.2012

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Ændringer til procesreglementet for Domstolen

1.7.2013

-

EUT L 173 af 26.6.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 904/2012 af 24. september 2012 om ændring af forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager [Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 4.10.2012].

Rådets afgørelse af 25. juni 2013 hvorved antallet af generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol forøges [Den Europæiske Unions Tidende L 179 af 29. juni 2013].

Antallet af generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol stiger til:

 • ni med virkning fra den 1. juli 2013
 • elleve med virkning fra den 7. oktober 2015.

Supplerende regel for Domstolen [Den Europæiske Unions Tidende L 32 af 1. februar 2014].

Tillægsreglementet afspejler de ændringer, der trådte i kraft med det nye procesreglement, navnlig i forbindelse med retsanmodninger og meddeling af friproces. Den erstatter den tillægsreglementet af 4. december 1974.

Seneste ajourføring: 27.02.2014

Top