Help Print this page 
Title and reference
Det europæiske borgerinitiativ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europæiske borgerinitiativ

Borgerne i Den Europæiske Union (EU) har en initiativret, der giver dem mulighed for at opfordre Kommissionen til at stille et bestemt lovforslag. Nærværende forordning fastlægger regler og principper for iværksættelse af et sådant initiativ.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer.

RESUMÉ

Det europæiske borgerinitiativ giver borgerne i Den Europæiske Union (EU) mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte lovforslag om et specifikt emne. Borgerinitiativet blev indført med Lissabontraktaten, og målet er at styrke den demokratiske dimension i EU. Borgerne har herefter mulighed for at blive hørt på europæisk plan og deltage i fuldt omfang i EU's beslutningsprocesser.

Det europæiske borgerinitiativ er en skarpt afgrænset rettighed. Nærværende forordning fastlægger principperne for et sådant initiativ. Forordningen fastlægger ligeledes proceduren til iværksættelse af et europæisk borgerinitiativ. Proceduren er inddelt i flere faser.

Betingelser

Med henblik på at sikre et borgerinitiativs legitimitet og europæiske dimension skal flere betingelser være opfyldt for at iværksætte et borgerinitiativ

  • Initiativet skal have tilslutning fra mindst én million EU-borgere, det vil sige personer, som er statsborgere i et EU-land. Initiativets støttepersoner skal udfylde et støttetilkendegivelse og give deres underskrift til initiativet
  • De underskrivende borgere skal repræsentere mindst en fjerdedel af EU-landene. Målet hermed er at sikre, at initiativet afspejler EU’s interesser og ikke kun en enkelt medlemsstat eller en lille gruppe af medlemsstater
  • Nærværende forordning fastlægger ligeledes det antal borgere fra hver af de repræsenterede EU-lande, der som minimum skal undertegne initiativet. Et minimumsantal fastlægges for hver medlemsstat i bilag I til forordningen.

Derudover nedsættes et borgerudvalg for hvert borgerinitiativ. Udvalget består af syv medlemmer fra syv forskellige EU-lande samt repræsentanter, der sikrer sammenhængen til EU-institutionerne gennem hele proceduren. Udvalgets rolle er at sikre organiseringen og koordineringen af borgerinitiativet. Udvalget har ligeledes ansvar for at bidrage til at rejse spørgsmål af europæisk dimension og opfordre borgerne til at overveje givne emner.

Registrering af forslag til borgerinitiativ

Før indhentningen af støttetilkendegivelse til et borgerinitiativ indledes, skal initiativtagerne registrere initiativforslaget hos Europa-Kommissionen. Forslaget skal navnlig beskrive initiativets mål og målsætninger.

Kommissionen undersøger efterfølgende, om initiativet kan godtages. Den skal især kontrollere at

  • borgerkomiteen er blevet dannet og kontaktpersonerne udpeget
  • initiativets målsætning hører under de politikområder, hvor Kommissionen har ansvar for at fremsætte lovforslag
  • initiativet ikke er uunderbygget, utilstedeligt eller af chikanøs karakter
  • initiativet ikke er i modstrid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

Er disse betingelser opfyldt, registrerer Kommissionen initiativforslaget og initiativtagerne kan påbegynde indsamling af støttetilkendegivelser.

Indsamling af støttetilkendegivelser

Initiativtagerne er ansvarlige for indsamling af støttetilkendegivelser fra borgerne. Støttetilkendegivelser til initiativet kan indsamles skriftligt, via e-mail eller online.

Initiativtagerne har en tidsfrist på 12 måneder fra registrering af initiativforslaget til at indsamle det samlede antal støttetilkendegivelser.

Kontrol af støttetilkendegivelser

Når støttetilkendegivelserne er indsamlet, sender initiativtagerne dem til myndighederne i de EU-lande, der er ansvarlige for kontrollen heraf. De nationale myndigheder udsteder efterfølgende et certifikat med angivelse af antal støtteerklæringer med oprindelse i det pågældende EU-land.

Præsentation af borgerinitiativet for Kommissionen

Når et certifikat foreligger, og betingelserne er opfyldt, kan initiativtagerne forelægge borgerinitiativet for Kommissionen.

Kommissionen modtager initiativtagerne for at give dem mulighed for at foretage en detaljeret fremlæggelse af de spørgsmål, som initiativet rejser. Derudover har initiativtagerne også ret til en offentlig høring organiseret af Europa-Parlamentet.

Kommissionen har tre måneder til at undersøge borgerinitiativet. Kommissionen vedtager derefter en meddelelse indeholdende

  • juridiske og politiske konklusioner
  • begrundelse for at gennemføre eller ikke gennemføre initiativet
  • foranstaltningen, der i givet fald forventes iværksat.

Beskyttelse af persondata og sanktioner

Persondata for de undertegnende borgere må ikke anvendes til formål ud over borgerinitiativet. Data destrueres efterfølgende og senest en måned efter fremlæggelse af initiativet for Kommissionen.

Samtidig fastlægger denne forordning sanktioner mod initiativtagere i tilfælde af falske tilkendegivelser eller svigagtig anvendelse af data.

Kontekst

Nærværende forordning er vedtaget i overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Artiklerne er indført med Lissabontraktaten. De giver EU-borgerne mulighed for at fremsætte et borgerinitiativ.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 211/2011

31.3.2011

-

EUT L 65, 11.3.2011

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 268/2012 af 25. januar 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer [ Den Europæiske Unions Tidende L 89 af 27.3.12].

Seneste ajourføring: 17.01.2014

Top