Help Print this page 
Title and reference
EU’s nye understøttende kompetencer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU’s nye understøttende kompetencer

INDLEDNING

Lissabontraktaten definerer fire nye kompetenceområder, inden for hvilke Den Europæiske Union (EU) kan intervenere. Det drejer sig om civilbeskyttelse, administrativt samarbejde, turisme og sport.

EU’s nye kompetencer på de nævnte områder betegnes som understøttende kompetencer. EU opnår ikke supplerende lovgivningsmæssige beføjelser, da EU kun har kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte medlemsstaternes tiltag uden at have beføjelse til at harmonisere den nationale lovgivning.

EU intervenerede også tidligere på de nævnte områder via de tværgående politikker. Lissabontraktaten fastlægger EU’s fremtidige målsætninger og indsats ved at skabe et specifikt lovgivningsmæssigt grundlag for de fire områder.

CIVILBESKYTTELSE

Lissabontraktaten har til hensigt at styrke EU’s kapacitet med hensyn til at håndtere naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer. Artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver fremover EU beføjelse til at vedtage tiltag vedrørende:

  • risikoforebyggelse
  • forberedelse af de ansvarlige for civilbeskyttelsen
  • intervention i tilfælde af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer
  • operationelt samarbejde mellem de nationale civilbeskyttelsesenheder
  • sammenhæng mellem aktioner iværksat på internationalt plan.

Derudover skal bestemmelserne vedrørende civilbeskyttelse ses i sammenhæng med solidaritetsbestemmelsen beskrevet i artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne bestemmelse giver EU beføjelse til at støtte en medlemsstat, der har været udsat for terrorangreb eller offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe.

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne kommer til at høre under EU’s kompetencer (artikel 197 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Målet er at sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten primært via en mere effektiv administration i medlemsstaterne. EU kan således vedtage nye tiltag med henblik på at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne og støtte til uddannelsesprogrammer.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægger dog begrænsninger for udøvelsen af den nye kompetence:

  • ingen medlemsstat er forpligtet til at tage imod en sådan støtte
  • EU kan ikke vedtage tiltag til harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

TURISME

Turisme var allerede tidligere omhandlet i flere EU-politikker såsom regionalpolitikken og beskæftigelsespolitikken. Fremover skaber traktaten specifikt lovgivningsmæssigt grundlag for, at EU kan supplere medlemsstaternes indsats på området (artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Målene for EU's indsats er:

  • tilvejebringelse af et gunstigt klima for udvikling af virksomheder inden for turismesektoren
  • fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig ved udveksling af god praksis.

SPORT

Lissabontraktaten fastlægger EU’s kompetence på sportsområdet. Traktaten indeholder dog ikke en specifik artikel, men retsgrundlaget for sportsområdet omhandles i traktatens afsnit om uddannelse, erhvervsuddannelse ungdom og sport.

Ifølge artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er EU’s målsætning at udvikle sportens europæiske dimension. Helt konkret kan EU for eksempel understøtte medlemsstaternes aktioner, der har til hensigt at beskytte sportsudøvernes fysiske og moralske integritet og indføre tiltag til bekæmpelse af doping.

Derudover kan EU etablere samarbejde med internationale sportsorganisationer.

Seneste ajourføring: 15.06.2010

Top