Help Print this page 
Title and reference
Udstrækning af afstemning ved kvalificeret flertal og af den almindelige lovgivningsprocedure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Udstrækning af afstemning ved kvalificeret flertal og af den almindelige lovgivningsprocedure

INDLEDNING

Lissabontraktaten tilstræber at modernisere og forbedre beslutningsprocessen i Den Europæiske Union (EU). Når en union er udvidet til 27 medlemsstater, bliver det vanskeligere at opnå enstemmighed, og der er større risiko for blokeringer. Lissabontraktaten udstrækker derfor afstemning ved kvalificeret flertal til at gælde for et stort antal nye politiske områder. Formålet er at bidrage til den europæiske opbygning og lette beslutningsprocessen på institutionelt plan.

Lissabontraktaten udstrækker afstemning ved kvalificeret flertal til at gælde for adskillige bestemmelser i EU-traktaten (EUT) og i traktaten om EU’s funktionsmåde (TEUF):

 • direkte ved at anføre de tilfælde, hvor Det Europæiske Råd eller Rådet træffer bestemmelse ved kvalificeret flertal
 • indirekte ved at udstrække den almindelige lovgivningsprocedure til nye områder.

Med samme målsætning, nemlig at forbedre beslutningsprocessen, gennemfører Lissabontraktaten ligeledes ændringer i definitionen af kvalificeret flertal.

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

Som følge af Lissabontraktatens institutionelle reformer træffer Det Europæiske Råd fra nu af beslutning ved kvalificeret flertal om:

 • valg af formand for Det Europæiske Råd (artikel 15 i EU-traktaten)
 • vedtagelse af afgørelsen, som fastsætter de forskellige sammensætning af Rådet (artikel 16 i EU-traktaten)
 • udnævnelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (artikel 18 i EU-traktaten)
 • vedtagelse af afgørelsen om formandskabet for Rådet (artikel 236 i TEUF)
 • udnævnelse af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer for Den Europæiske Centralbank (artikel 283 i TEUF).

Også Rådet træffer nu beslutninger ved kvalificeret flertal om afgørelser vedrørende:

 • ændring af statutterne for EU-Domstolen og oprettelse af specialretter (artikel 257 og 258 i TEUF)
 • godkendelse af en udtrædelsesaftale mellem en medlemsstat og EU (artikel 50 i EU-traktaten)
 • fastsættelse af regler og principper for Kommissionens udøvelsesbeføjelser (artikel 291 i TEUF).

områdeT FOR frihed, sikkerhed og retfærdighed

Lissabontraktaten styrker i betydelig grad området for frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU. Foranstaltninger truffet på dette område blev almindeligvis vedtaget enstemmigt af Rådet. Den almindelige lovgivningsprocedure gælder nu for et stort antal af disse områder. Målsætningen er at demokratisere og styrke legitimiteten af EU’s tiltag på dette område ved at involvere Europa-Parlamentet og ved at udstrække området for afstemninger med kvalificeret flertal. Den almindelige lovgivningsprocedure gælder herefter for foranstaltninger vedrørende:

 • politikker, som angår grænseovervågning og indvandring (artikel 77, 78 og 79 i TEUF)
 • samarbejde om civilretlige spørgsmål (artikel 81 i TEUF)
 • politisamarbejde (artikel 87 og 88 i TEUF)
 • det retlige samarbejde i straffesager (artikel 82, 83, 84 og 85 i TEUF); afstemning ved kvalificeret flertal har kunnet udstrækkes til at gælde artikel 82 og 83 i kraft af to såkaldte ”nødbremseklausuler”: En medlemsstat kan appellere til Det Europæiske Råd, hvis den skønner, at de grundlæggende principper i dens juridiske system er truede. Lovgivningsproceduren bliver derefter stillet i bero, mens Det Europæiske Råd anmoder Kommissionen om et nyt forslag eller beslutter at genoptage proceduren, idet de fremsatte bemærkninger tages i betragtning.

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

Enstemmighed er hovedreglen for beslutninger på FUSP-området. Artikel 31 i EU-traktaten angiver dog fire undtagelser fra denne regel: Med kvalificeret flertal vedtager Rådet:

 • afgørelser, som definerer en handling eller en stillingtagen på Unionens vegne på grundlag af en afgørelse i Det Europæiske Råd
 • afgørelser, som definerer en handling eller en stillingtagen på Unionens vegne efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
 • afgørelser til gennemførelse af en afgørelse, som definerer en handling eller en stillingtagen på Unionens vegne på FUSP-området
 • udnævnelse af en særlig repræsentant efter forslag fra den højtstående repræsentant.

En særlig passerelleklausul indføres ydermere, for at Rådet kan træffe afgørelse med kvalificeret flertal ved andre typer afgørelser. Forud herfor skal Det Europæiske Råd enstemmigt vedtage en afgørelse, som bemyndiger, at anvendelsesområdet for kvalificeret flertal udvides.

Desuden opretter Lissabontraktaten to nye instrumenter, for hvilke reglerne fastsættes af Rådet ved kvalificeret flertal:

 • opstartsfonden for FUSP (artikel 41 i EU-traktaten)
 • Det Europæiske Forsvarsagentur (artikel 45 i EU-traktaten).

Ligeledes kan et permanent, struktureret samarbejde organiseres mellem de medlemsstater, der råder over stor militær kapacitet. Rådet vedtager da med kvalificeret flertal en afgørelse, som fastsætter reglerne for et sådant samarbejde (artikel 46 i EU-traktaten).

ANDRE POLITISKE OMRÅDER

Størsteparten af de europæiske politikker berøres af udstrækningen af afstemninger med kvalificeret flertal. Den almindelige lovgivningsprocedure gælder således for følgende områder:

 • arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 48 i TEUF); en ”nødbremseklausul” er oprettet for at udstrække kvalificeret flertal til dette område. Princippet er det samme som for de to ”nødbremseklausuler” for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed: Lovgivningsproceduren kan stilles i bero, hvis en medlemsstat skønner at dens sociale sikkerhedssystem er truet
 • transport (artikel 91 i TEUF)
 • tilnærmelse af lovgivningerne (artikel 118 i TEUF)
 • det monetære samarbejde (artikel 129 og 133 i TEUF)
 • uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (artikel 165 i TEUF)
 • kultur (artikel 167 i TEUF)
 • forskning (artikel 182 og 189 i TEUF)
 • energi (artikel 194 i TEUF)
 • turisme (artikel 195 i TEUF)
 • civilbeskyttelse (artikel 196 i TEUF)
 • administrativt samarbejde (artikel 197 i TEUF)
 • fælles handelspolitik (artikel 207 i TEUF)
 • finansielt samarbejde med tredjelande (artikel 213 i TEUF)
 • humanitær bistand (artikel 214 i TEUF).

Seneste ajourføring: 19.02.2010

Top