Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for godstransportlogistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handlingsplan for godstransportlogistik

Godstransportlogistik er en drivkraft for Den Europæiske Unions (EU) konkurrenceevne. Det dækker planlægning, organisation, forvaltning, styring og gennemførelse af godstransportoperationer.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Handlingsplan for godstransportlogistik (KOM(2007) 607 endelig udg. af 18. oktober 2007).

RESUMÉ

Godstransportlogistik er en drivkraft for Den Europæiske Unions (EU) konkurrenceevne. Det dækker planlægning, organisation, forvaltning, styring og gennemførelse af godstransportoperationer.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HANDLINGSPLAN?

Den indeholder foranstaltninger på kort- og mellemlang sigt. Den indgår i en række af politiske initiativer, som Europa-Kommissionen iværksætter med sigte på en mere effektiv og bæredygtig godstransport i EU.

HOVEDPUNKTER

  • E-fragt: Anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier (IKT'er) kan muliggøre, at den fysiske transport af gods ledsages af en papirløs elektronisk informationsstrøm.
  • Flaskehalse: Næsten 500 er blevet identificeret, fra utilstrækkelig infrastruktur til administrative byrder. Disse kan håndteres ved at uddanne kvalificeret arbejdskraft, anvende resultatindikatorer og bedre statistiske oplysninger.
  • Transportkæder: Forenkling af administrative krav ved at anvende ét dokument til alle transportformer og tydelige ansvarsregler kan mindske omkostningerne og det administrative arbejde.
  • Vægt og dimensioner: EU-lovgivningen fastsætter begrænsninger for køretøjers vægt og dimensioner. De nationale myndigheder har dog stadig et vist råderum, hvad angår vægt. En evaluering af lovgivningen i 2012 resulterede i vedtagelsen af reviderede EU-regler i 2015. De har til formål at forbedre køretøjers aerodynamik og deres energieffektivitet.
  • Grønne transportkorridorer: Disse integrerede ruter vil gøre det muligt at transportere fragt med mindre miljømæssig påvirkning via en kombination af nærskibsfart, jernbaner, veje og indre vandveje og relevante teknologier (såsom IKT’er anvendt i intelligente transportsystemer).
  • Fragt i byområder: Europas byer er ofte endestation for fragt, der er blevet transporteret over store afstande. Der skal tages højde for dette i den fysiske planlægning af byområder.

Andre relevante EU-initiativer omfatter:

  • Connecting Europe-faciliteten, der stiller finansiering til rådighed for grænseoverskridende projekter og andre projekter for centrale transportnet.
  • Blå vækst, der fremhæver, hvordan søtransport, der er mindre forurenende end landtransport, er med til at reducere drivhusgasemissioner.
  • Direktivet om maritim fysisk planlægning øger samarbejdet mellem EU-landene på områder såsom sejlruter.
  • Europa-Kommissionens » transportområde « identificerer metoder til fjernelse af store flaskehalse for transport af varer og personer.

BAGGRUND

Det anslås, at logistiksektoren står for næsten 14 % af EU’s BNP. Den har oplevet stor vækst de senere år, især inden for containertransport. Det har medført store belastninger i nogle havne og omkringliggende områder.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Hvidbog: En køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (KOM(2011) 144 endelig af 28. marts 2011).

seneste ajourføring 26.06.2015

Top