Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

Forordningen fastsætter regler for etablering og organisering af internationale jernbanekorridorer for konkurrencebaseret jernbanegodstransport med sigte på udvikling af et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport.

RESUMÉ

Forordningen har til formål at udvikle et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ved at fastsætte regler for oprettelse og organisering af internationale jernbanekorridorer for konkurrencebaseret jernbanegodstransport. I bilaget til forordningen, som ændret ved forordning (EU) nr. 1316/2013, fastlægges de første 9 godstogskorridorer , som skal gøres driftsklare af de berørte lande i den Europæiske Union (EU) senest i henholdsvis november 2013, november 2015 og november 2020.

For hver godstogskorridor skal EU-landene etablere en bestyrelse bestående af repræsentanter for EU-landenes myndigheder. For hver godstogskorridor skal de infrastrukturforvaltere, der er involveret, etablere et ledelsesudvalg bestående af repræsentanter for infrastrukturforvalterne. Dette ledelsesudvalg skal udarbejde en implementeringsplan, som omfatter en investeringsplan, de planlagte foranstaltninger til gennemførelse af korridoren og de vigtigste elementer i en markedsundersøgelse. Ledelsesudvalget skal også nedsætte en rådgivende gruppe bestående af ledere og indehavere af terminaler i godstogskorridoren og en anden rådgivende gruppe bestående af jernbanevirksomheder, der er interesserede i at anvende godstogskorridoren.

Ledelsesudvalget skal i fællesskab definere og arrangere internationale på forhånd fastlagte kanaler til godstogene, således at transporttiderne lever op til fragtoperatørernes behov.

Ledelsesudvalget skal oprette eller udpege et fælles organ med henblik på at give godkendte ansøgere ét enkelt sted, hvor de både kan fremsætte anmodninger og modtage svar vedrørende infrastrukturkapacitet for godstog, der kører over mindst én grænse langs godstogskorridoren. Denne one-stop shop skal træffe beslutninger om anmodninger vedrørende på forhånd fastlagte kanaler og reservekapacitet til internationale godstog. Alle anmodninger, der ikke kan imødekommes af one-stop-shoppen, skal sendes til de kompetente infrastrukturforvaltere, som vil træffe afgørelse om anmodningen og sende denne afgørelse til one-stop-shoppen til fortsat behandling.

Der skal udarbejdes prioriteringsregler for forholdet mellem de forskellige typer trafik i tilfælde af trafikale forstyrrelser.

Der skal offentliggøres et dokument, der indeholder alle relevante oplysninger om brugen af korridoren. Tilsynsorganer skal samarbejde og udveksle oplysninger, navnlig i tilfælde af klager.

REFERENCES

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 913/2010

9.11.2010

-

EUT L 276 af 20.10.2010

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1316/2013

21.12.2013

-

EUR L 348 af 20.12.2013

Seneste ajourføring: 19.05.2014

Top