Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, der anløber havne i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, der anløber havne i EU

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/42/EF — statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, der anløber havne i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger, hvordan landene i Den Europæiske Union (EU) skal udarbejde statistikker om befordring af gods og passagerer ad søvejen, som ankommer til havne i EU.

HOVEDPUNKTER

Dataene

 • Disse statistiske data omhandler oplysninger vedrørende gods og passagerer samt oplysninger vedrørende selve skibet. Bilagene til dette direktiv angiver detaljerne for dataindsamlingen, herunder:
  • bruttovægt og beskrivelse af godset
  • indberettende havn
  • klassificering af fragttype
  • antal passagerer
  • skibstyper og -størrelser.
 • Skibe med en bruttotonnage på under 100 tons er ikke omfattet af dataindsamlingen.

Indsamling

 • Europa-Kommissionen er ansvarlig for at udarbejde en liste over alle havne i EU, for hvilke der skal fremlægges summariske data. Desuden skal de enkelte EU-lande udvælge alle havne på denne liste, hvor der:
  • behandles mere end en million tons gods eller
  • registreres flere end 200 000 passagerbevægelser årligt.
 • Der indsamles så mere detaljerede data for disse havne.

Fremsendelse af data

 • EU-landene skal fremsende resultaterne af indsamlingen til Kommissionen (Eurostat):
  • inden for en frist på fem måneder at regne fra slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og
  • inden for en frist på otte måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt.
 • EU-landene skal give Eurostat besked om de metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af data, samt om væsentlige ændringer i de anvendte metoder. Eurostat offentliggør derefter de statistikker, der er indsamlet.
 • Direktivet blev ændret af forordning (EU) nr. 1090/2010 med henblik på at tilrette indsamling af data om gods, der transporteres ad søvejen, til andre former for transport.
 • Afgørelse 2010/216/EU ændrede visse tekniske karakteristika for så vidt angår indsamling af data, herunder de koder, der skal anvendes for skibes registreringsnationalitet samt strukturen af datasæt.
 • Afgørelse 2012/186/EU ændrede visse statistiske variabler anvendt i indsamling af data og tydeliggjorde visse definitioner og nomenklaturen for typer af gods.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2009/42/EF har været gældende siden den 26. juni 2009. Det er en omarbejdning af direktiv 95/64/EF — med efterfølgende ændringer — der skulle være indarbejdet i national lovgivning inden den 31. december 1996.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF af 6. maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) (EUT L 141 af 6.6.2009, s. 29-47)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2009/42/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelse af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der tillægges Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1090/2010 om ændring af direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (COM(2015)362 final af 28.7.2015)

seneste ajourføring 01.03.2017

Top