Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indførelse af intelligente transportsystemer i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indførelse af intelligente transportsystemer i Europa

Intelligente transportsystemer (ITS) forventes at bidrage til at skabe et renere, sikrere og mere effektivt transportsystem på tværs af Den European Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer.

RESUMÉ

Intelligente transportsystemer (ITS) forventes at bidrage til at skabe et renere, sikrere og mere effektivt transportsystem på tværs af Den European Union (EU).

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det søger at opfordre til udviklingen af innovative transportteknologier for at oprette intelligente transportsystemer (ITS). Det skal ske ved at indføre fælles EU-standarder og -specifikationer. Formålet er at oprette interoperable og effektive ITS-tjenester, samtidig med at EU-lande selv kan beslutte, hvilket system de vil investere i.

HOVEDPUNKTER

ITS dækker en lang række tjenester

Direktivet finder anvendelse på ITS-applikationer og -tjenester i EU’s vejtransportsektor og på den måde, som disse applikationer kommunikerer med andre transportformer.

ITS’er er systemer, hvor informations- og kommunikationsteknologier anvendes i vejtransportsektoren, herunder infrastruktur, køretøjer og brugere, og i forbindelse med trafikstyring og mobilitetsstyring.

Følgende er blevet udpeget som prioriterede områder for udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder:

 • optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata, så vejbrugere f.eks. kan planlægge rejser
 • kontinuitet i ITS-tjenester til trafik- og godsstyring (dvs. tjenester, der ikke afbrydes, når lastbiler krydser grænser)
 • ITS-applikationer inden for færdselssikkerhed og -sikring (f.eks. varsling af risici for reduceret sigtbarhed eller mennesker, dyr eller nedfaldende klippestykker på vejen)
 • køretøjets tilknytning til transportinfrastrukturen, dvs. udstyre køretøjer, så de kan udveksle data eller oplysninger.

Inden for prioritetsområderne er der seks prioriterede foranstaltninger, der fokuserer på:

 • 1.

  EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester (for rejser, der omfatter forskellige transportformer, f.eks. tog og skib)

 • 2.

  EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester

 • 3.

  hvordan trafikinformation, som er relevant for vejsikkerheden, uden vederlag for brugere kan stilles til rådighed

 • 4.

  harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system

 • 5.

  informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer

 • 6.

  reservationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer.

Hvad angår indførelsen af ITS-applikationer og -tjenester, skal EU-landene gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at de relaterede specifikationer, som Kommissionen har vedtaget, anvendes. De enkelte EU-lande bevarer retten til at beslutte indførelsen af disse applikationer og tjenester på deres eget territorium.

eCall-system til indberetning af trafikulykker

Et eksempel på én af de seks prioriterede foranstaltninger er et EU-dækkende eCall-system. Arbejdet med at indføre et eCall-system til trafikulykker på tværs af EU er i gang. Den primære idé er, at 112 eCall automatisk ringer EU’s fælles alarmnummer 112 i tilfælde af en alvorlig trafikulykke og informerer beredskabstjenesten om køretøjets placering. Herefter oprettes en telefonforbindelse med det rette alarmcenter (også kendt som alarmcentralinfrastrukturer), og oplysninger om ulykken sendes til redningskorpset, herunder ulykkestidspunktet, det forulykkede køretøjs præcise position og kørselsretning. EU-landene er blevet enige om at indføre den alarmcentralinfrastruktur til eCall, der kræves for korrekt modtagelse og behandling af eCall-opkald på deres territorium, inden den 1. oktober 2017 som absolut sidste frist.

Igangværende arbejde på prioriterede foranstaltninger

En rapport vedtaget i 2014 om gennemførelsen af ITS-direktivet bemærker, at tre sæt specifikationer er vedtaget (eCall, minimumtrafiksikkerhedsinformation og informationstjenester for sikre parkeringspladser).

Specifikationer for EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester blev vedtaget i december 2014, og arbejde på specifikationer for EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester er i gang i 2015. Vedrørende den sidste prioriterede foranstaltning - reservationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer - er der ikke planlagt yderligere foranstaltninger i den nærmeste fremtid.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 26. august 2010.

BAGGRUND

Omfanget af vejtransport forventes at stige i EU. Det vil sandsynligvis føre til øget overbelastning af vejene, øget energiforbrug samt miljø- og samfundsmæssige problemer. Der er brug for innovationer såsom ITS for at finde løsninger på denne type problemstillinger. De er avancerede applikationer, der har til formål at stille innovative tjenester vedrørende forskellige transportformer og trafikstyring til rådighed. De gør det muligt at holde brugere bedre underrettet om trafikforholdene og anvende transportnettene på en mere sikker og bedre måde.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om intelligente transportsystemer.

NØGLEBEGREB

* Interoperabilitet: systemers og de bagvedliggende forretningsprocedurers evne til at udveksle data og dele information og viden.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1-13

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 305/2013

23.4.2013 - undtagen infrastrukturer, der allerede er indført (23.4.2014)

-

EUT L 91 af 3.4.2013, s. 1-4

Forordning (EU) nr. 885/2013

1.10.2013 - undtagen tjenester, der allerede er indført (1.10.2015)

-

EUT L 247 af 18.9.2013, s. 1-5

Forordning (EU) nr. 886/2013

1.10.2013 - undtagen tjenester, der allerede er indført (1.10.2015)

-

EUT L 247 af 18.9.2013, s. 6-10

Forordning (EU) nr. 2015/962

13.7.2017

-

EUT L 157 af 23.6.2015, s. 21-31

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 585/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 6-9).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77-89).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (COM(2014) 642 final af 21.10.2014).

seneste ajourføring 02.04.2015

Top