Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Adgang til det internationale marked for buskørsel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Adgang til det internationale marked for buskørsel

Fri bevægelighed for tjenesteydelser er et grundlæggende princip i den fælles transportpolitik og kræver, at transportvirksomheder fra alle EU-lande har adgang til internationale transportmarkeder uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller hjemsted. Denne forordning fastlægger forholdene for international personbefordring med bus i hele EU for fremmed regning af transportvirksomheder.

RESUMÉ

Denne forordning samler forordning nr. 684/92 og 12/98 i én enkelt forordning med henblik på præcisering og forenkling af reglerne for international personbefordring ad vej på EU's område og de betingelser, under hvilke transportvirksomheder må udføre nationale transportydelser i et EU-land, hvor de ikke er hjemmehørende.

Fri bevægelighed for tjenesteydelser

En transportvirksomhed må udføre international rutekørsel, herunder speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel med bus, uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller etableringssted, hvis den:

  • i det EU-land, hvor den er etableret, har tilladelse til at udføre personbefordring i form af rutekørsel i overensstemmelse med de vilkår for markedsadgang, der er fastsat i den nationale lovgivning
  • opfylder betingelserne i EU-bestemmelserne om adgang til erhvervet med personbefordring ad landevej i national og international transport
  • overholder de juridiske bestemmelser vedrørende EU-krav til førere og køretøjer.

Fællesskabstilladelse

Til international personbefordring med bus kræves en fællesskabstilladelse, som er udstedt af de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor virksomheden er etableret. Tilladelsen udstedes til transportvirksomheden for en periode på indtil ti år, som kan forlænges. EU-landene kan træffe afgørelse om, at fællesskabstilladelsen også skal gælde for udførelse af nationale transporter.

Rutekørsel, der kræver tilladelse

Tilladelsen udstedes til transportvirksomheden for en periode på indtil fem år, og den kan ikke overdrages. En transportvirksomhed med tilladelse kan dog udføre befordringen gennem en underleverandør, hvis den har fået tilladelse til dette fra den kompetente myndighed i det EU-land, på hvis område afgangspunktet er beliggende. Tilladelsen udstedes efter aftale med de kompetente myndigheder i alle de EU-lande, på hvis område passagerer tages op eller sættes af. Den skal angive kørslens art, ruten, stoppesteder og køreplaner samt tilladelsens gyldighedsperiode og indehaverens ret til at udføre rutekørsel i alle de EU-lande, hvis område ruten passerer.

Tilladelse, herunder fornyelse og ændring af en tilladelse, gives, medmindre:

  • ansøgeren ikke er i stand til at udføre den nødvendige kørsel med køretøjer, han råder helt over
  • ansøgeren har overtrådt nationale eller internationale regler om vejtransport
  • betingelserne for udstedelse af tilladelse ikke er opfyldt i forbindelse med en ansøgning om fornyelse af en tilladelse
  • et EU-land fastslår, at den pågældende kørsel i alvorlig grad vil true levedygtigheden af en tilsvarende rute, der er omfattet af en eller flere offentlige tjenesteydelseskontrakter
  • et EU-land fastslår, at hovedformålet med kørslen ikke er at befordre passagerer mellem forskellige EU-lande.

En transportvirksomhed, der udfører rutekørsel, skal, undtagen i tilfælde af force majeure, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at befordringen opfylder kravene med hensyn til kontinuitet, regelmæssighed og kapacitet samt overholder vilkårene som fastsat af den kompetente myndighed.

Cabotagekørsel

Cabotagekørsel er tilladt ved følgende former for kørsel:

  • national personbefordring med bus udført i en begrænset periode af en transportvirksomhed i et værts-EU-land
  • medtagning og afsætning af passagerer i samme EU-land under international rutekørsel, forudsat at cabotagekørsel ikke er hovedformålet med kørslen.

Kontrol og sanktioner

Transportvirksomheder, som udfører rutekørsel, skal udstede en individuel eller kollektiv rejsehjemmel med angivelse af afgangs- og bestemmelsespunkt, rejsehjemlens gyldighedsperiode og taksten.

I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af EU-lovgivningen om vejtransport træffer de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor den pågældende transportvirksomhed er etableret, hensigtsmæssige foranstaltninger, som kan indbefatte en advarsel eller pålæggelse af administrative sanktioner. Hvis en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed har begået en alvorlig overtrædelse af EU-lovgivningen om vejtransport, sender det EU-land, hvor overtrædelsen er konstateret, de følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i det land, hvor transportvirksomheden er etableret: en beskrivelse af overtrædelsen, hvilken kategori overtrædelsen tilhører, overtrædelsens art og grovhed samt de pålagte sanktioner. Alle alvorlige overtrædelser skal registreres i det nationale elektroniske register over transportvirksomheder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 4. december 2009.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 88-105)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1073/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 13.12.2015

Top