Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udførelse af søtransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udførelse af søtransport

RESUMÉ

Friheden til at udføre tjenesteydelser er en af Den Europæiske Unions grundlæggende principper. Søfartssektoren oplever dog nogle gange, at ikke-EU-lande pålægger restriktioner og betingelser, såsom lastfordeling. Dette øger transportomkostningerne betydeligt og kan beskadige EU’s generelle transport.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den bekræfter, at den frie adgang til at udføre transport gælder for søtransport inden for Den Europæiske Union og mellem EU og ikke-EU-lande. Den fastlægger betingelserne for anvendelsen af dette princip. Den fjerner gradvist tidligere restriktioner og forhindrer, at der indføres nye.

HOVEDPUNKTER

EU’s søfartsrederier kan tranportere passagerer eller gods til enhver havn eller ethvert offshoreanlæg (såsom olie- eller gasplatforme) inden for eller uden for EU.

Samme rettighed gælder for virksomheder med base uden for EU, forudsat at de ejes af en statsborger i EU og er registreret i EU.

Ensidige, nationale restriktioner i kraft før den 1. juli 1986 skulle ophæves gradvist mellem den 31. december 1989 og den 1. januar 1993.

Arrangementer om lastfordeling i bilaterale aftaler mellem EU og ikke-EU-lande skal ophæves gradvist eller tilpasses.

EU’s regeringer skulle foretage indberetninger til Europa-Kommissionen, i starten hver sjette måned og efterfølgende én gang om året, om de ændringer, der blev indført i tidligere aftaler.

Et EU-land, der har problemer med at tilpasse en eksisterende aftale, skal informere EU-Rådet og Kommissionen.

Arrangementer om lastfordeling i enhver fremtidig aftale med ikke-EU-lande tillades ikke, medmindre, i særlige tilfælde, en EU-virksomhed ville være forhindret i besejling, hvis arrangementerne ikke fandtes.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. januar 1987.

BAGGRUND

Det indre marked - fri adgang til oceanfart.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 af 22. december 1986 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser på søtransportområdet

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 4055/86

1.1.1987

-

EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1-3

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 3573/90

17.12.1990

-

EFT L 353, 17.12.1990, s. 16

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EØF) nr. 4058/86 af 22. december 1986 om samordnede foranstaltninger til sikring af fri adgang til fragter i oceanfarter (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 21-23)

seneste ajourføring 30.09.2015

Top