Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed inden for civil luftfart: Fælles regler for EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikkerhed inden for civil luftfart: Fælles regler for EU

RESUMÉ AF

Forordning (EF) nr. 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastlægger fælles regler og grundlæggende normer for luftfartssikkerhed og på procedurer til at overvåge deres gennemførelse.
 • Den finder anvendelse på alle civile lufthavne i EU samt på luftfartselskaber og enheder, der leverer varer og tjenesteydelser til eller via disse lufthavne.

HOVEDPUNKTER

Fælles grundlæggende normer for beskyttelse af den civile luftfart

Eksempler på forhold, der er omfattet af disse standarder, omfatter:

 • screening af passagerer og håndbagage med henblik på at forhindre, at forbudte emner, såsom våben og eksplosive stoffer, tages med om bord på flyet;
 • indtjekket bagage bliver også screenet, før den læsses ombord
 • lufthavnssikkerhed (f.eks. kontrolleret adgang til forskellige områder i lufthavnen, screening af medarbejdere, kontrol af køretøjer samt overvågning og patruljering for at forhindre uberettigede personer i at komme ind i disse områder)
 • beskyttelse af flyet og sikkerhedstjek eller gennemsøgning af flyet inden afgang for at sikre, at der ikke er nogen forbudte varer om bord
 • sikkerhedskontrol af last og post, før det læsses på flyet
 • sikkerhedskontrol af forsyninger til lufthavnen (dvs. forsyninger, der er beregnet til at blive solgt i toldfrie butikker og restauranter) og forsyninger til flyet (dvs. mad og drikke til passagerer)
 • rekruttering og uddannelse af medarbejdere
 • sikkerhedsudstyrets ydeevne (f.eks. at udstyr, der anvendes til screening og adgangskontrol, overholder fastsatte standarder og garanterer, at den pågældende sikkerhedskontrol kan udføres).

I november 2015 vedtog Europa-Kommissionen forordning (EU) nr. 2015/1998, der fastsætter detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af disse sikkerhedsstandarder. Den ophæver en tidligere forordning (forordning (EU) nr. 185/2010), der var blevet ændret mere end 20 gange.

Forpligtelser for EU-lande samt lufthavne og operatører

EU-landene skal:

 • udpege en enkelt myndighed, der er ansvarlig for luftfartssikkerheden
 • oprette et nationalt sikkerhedsprogram for den civile luftfart, der definerer ansvarsområder vedrørende gennemførelse af de fælles grundlæggende standarder
 • oprette et nationalt kvalitetskontrolprogram til at kontrollere kvaliteten af sikkerheden i den civile luftfart.

Lufthavne, luftfartsselskaber og enheder skal:

 • definere og gennemføre et sikkerhedsprogram
 • sikre intern kvalitetskontrol.

Kommissionens inspektioner

Kommissionen foretager inspektioner af nationale myndigheder, herunder inspektioner af lufthavne, luftfartselskaber og enheder (uden varsel). Eventuelle mangler skal afhjælpes af den nationale myndighed. Nationale myndigheder er ansvarlige for den primære kvalitetskontrol og håndhævelse og skal derfor foretage revisioner og inspektioner, der omfatter alle lufthavne, luftfartselskaber og enheder.

Godkendelse af tredjelandes tilsvarende luftfartssikkerhedsstandarder

EU kan godkende tredjelandes luftfartssikkerhedsstandarder som ligestillede med EU’s standarder med henblik på at tillade et »one-stop security« -system. Det betyder f.eks., at passagerer, der ankommer til lufthavne i EU og skal videre til andre destinationer, ikke længere behøver at blive screenet igen. Dette fører til hurtigere forbindelsestider, lavere omkostninger og øget bekvemmelighed for de rejsende. »One-stop security« er et af målene med EU-lovgivningen om luftfartssikkerhed.

Gennemførelsesrapport

Kommissionens rapport fra 2014 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 300/2008 konkluderer, at »der fortsat garanteres et højt sikkerhedsniveau i EU med henblik på at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger«, og at »inspektionerne har vist et stabilt niveau for overholdelsen«. Den understreger, at de konstaterede mangler oftest skyldes menneskelige faktorer. Det blev også bemærket, at Kommissionens anbefalinger til korrigerende foranstaltninger var blevet fulgt på tilfredsstillende vis.

HVORNÅR GÆLDER DENNE FORORDNING FRA?

Den gælder fra 29. april 2008.

BAGGRUND

Efter de begivenheder, der fandt sted den 11. september 2001 i USA, vedtog Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002, der fastlagde fælles normer for sikkerhed inden for civil luftfart. Forordning (EF) nr. 300/2008 erstatter forordning (EF) nr. 2320/2002.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for luftfartspolitik.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72-84)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 300/2008 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet (EUT L 23, 27.1.2010, s. 1-5). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1254/2009 af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger (EUT L 338, 19.12.2009, s. 17)

Kommissionens forordning (EU) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7-13). Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1-142). Se den konsoliderede version.

Rapport

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — årlig rapport for 2014 om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (COM(2015) 360 final af 23.7.2015)

seneste ajourføring 02.05.2016

Top