Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Edb-reservationssystemer til flybilletter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Edb-reservationssystemer til flybilletter

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 80/2009 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastlægger en harmoniseret adfærdskodeks for brugen af edb-reservationssystemer for at sikre fair konkurrence og beskyttelse af forbrugernes rettigheder.
 • Den gælder for lufttransport (og jernbanetransport, når denne kombineres med en flyvning).

HOVEDPUNKTER

 • Systemleverandører* må ikke:
  • knytte urimelige eller uberettigede betingelser til aftaler med luftfartselskaberne eller deres egne abonnenter
  • forhindre et luftfartsselskab i at bruge andre reservationssystemer, herunder sin egen internetreservationsservice og egne callcentre
  • forbeholde specifikke indlæsnings- eller behandlingsprocedurer for et eller flere deltagende transportselskaber.
 • Systemleverandører skal:
  • indlæse og behandle data fra luftfartselskaber med samme omhu og hastighed
  • offentliggøre omfanget af en direkte eller indirekte kapitalinteresse, de har i et luftfartsselskab eller omvendt
  • levere en eller flere primære skærmpræsentationer for hver individuel transaktion via vedkommendes EDB-reservationssystem
  • på skærmpræsentationen klart identificere de flyselskaber, der har forbud mod at flyve i EU
  • behandle personoplysninger alene med de formål (foretage en reservation eller udstede en billet), hvortil de blev givet
  • indsende en uafhængigt revideret rapport om deres ejerforhold og forvaltningsmodel hvert 4. år.
 • Systemleverandørerne kan stille markedsførings-, reservations- og salgsoplysninger til rådighed på betingelse af, at oplysningerne tilbydes alle deltagende transportselskaber uden diskrimination og ikke identificerer kunden.
 • Hvis systemleverandører i et ikke-EU land diskriminerer EU-luftfartsselskaber, kan Europa-Kommissionen kræve, at leverandører, der opererer i EU, giver samme behandling til landets luftfartselskaber.
 • Kommissionen kan pålægge bøder på op til 10 % af det foregående års samlede omsætning til virksomheder, der forsætligt eller uagtsomt undlader at overholde lovgivningen.

I 2009 vedtog Kommissionen en forklarende note, der forklarer, hvordan den fortolker begrebet »modertransportselskab«, som kan have en afgørende indflydelse på driften af systemleverandørens forretning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 29. marts 2009.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger under »Luftfart — distributionsnetværk — EDB-reservationssystemer« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGT BEGREB

* Systemleverandør: ethvert organ og dets partnere, der er ansvarlige for drift eller markedsføring af et EDB-reservationssystem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks for EDB-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 47-55)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forklarende note om definitionen af »modertransportselskab« i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 om en adfærdskodeks for EDB-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 (EUT C 53, 6.3.2009, s. 4-6)

seneste ajourføring 21.04.2016

Top