Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Søfartssikkerhed: havnestatskontrol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Søfartssikkerhed: havnestatskontrol

RESUMÉ

Skibe, der ikke opfylder standarderne, er farlige, forurener og har usunde leve- og arbejdsvilkår om bord. Strenge kontroller sikrer, at alle skibe i EU-farvande samt islandske og norske farvande overholder eksisterende sikkerhedsnormer.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det bidrager til kraftigt at reducere antallet af skibe, der ikke opfylder standarderne, i EU’s farvande. Det gør det ved at sikre, at skibe overholder EU’s og internationale regler om søfartssikkerhed og miljø og ved at oprette fælles kriterier for syn af skibe.

HOVEDPUNKTER

Retsakten gælder for alle skibe, der kan underkastes inspektion, og deres besætning, der anløber eller ligger for anker i en europæisk havn.

EU’s regeringer skal sikre, at de har tilstrækkeligt mange kvalificerede skibsinspektører, som har de nødvendige ressourcer til at gennemføre kontrollerne.

Alle skibe, der kan underkastes inspektion, og som anløber en EU-havn, tildeles en risikoprofil i inspektionsdatabasen. Den er baseret på kriterier såsom skibets type og alder og fastlægger inspektionernes grundighed og hyppighed.

Årlige inspektioner er obligatoriske for skibe med en høj risikoprofil og er valgfri for andre.

Inspektion af skibe, der ikke ret hyppigt anløber EU-havne, prioriteres.

Indledende inspektioner kontrollerer, at certifikater og dokumenter er i orden, og vurderer skibets generelle tilstand.

Hvis der opdages fejl og mangler, skal skibet underkastes en mere detaljeret inspektion.

Udvidede inspektioner forbeholdes skibe med højrisikoprofil, passagerskibe og olie-, gas- eller kemikalietankskibe eller bulkskibe, som er over 12 år gamle.

Alle fejl og mangler, der opdages, skal udbedres. Hvis de udgør en åbenbar fare for sikkerhed, sundhed eller miljø, tilbageholdes skibet, indtil de er udbedret.

De nationale myndigheder kan nægte skibe adgang til en havn, hvis de er tilbageholdt mere end to gange i løbet af de foregående to til tre år.

Skibsredere eller -operatører kan klage over enhver tilbageholdelse eller ethvert adgangsforbud.

Europa-Kommissionen opretholder og opdaterer inspektionsdatabasen. Den offentliggør regelmæssigt detaljer om selskaber med lav eller meget lav overholdelsesprocent på et offentligt tilgængeligt websted.

Lovgivningen dækker ikke fiskerfartøjer eller marinehjælpefartøjer, krigsskibe, visse typer af træskibe eller private fartøjer.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 17. juni 2009, skønt nogle EU-lande havde indtil den 1. januar 2011 til at tilpasse deres lovgivningsmæssige og administrative systemer.

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/16/EF

17.6.2009

31.12.2010

EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57-100

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2013/38/EU

20.8.2013

21.11.2014

EUT L 218 af 14.8.2013, s. 1-7

Forordning (EU) nr. 1257/2013

30.12.2013

-

EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1-20

Forordning (EU) 2015/757

1.7.2015

-

EUT L 123 af 19.5.2015, s. 55-76

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/16/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 30.09.2015

Top