Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/45/EF: sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det indfører sikkerhedsstandarder for menneskers liv og ejendele på passagerskibe samt på højhastighedsfartøjer som f.eks. hydrofoilbåde, der anvendes i indenrigsfart på vandveje i EU, dvs. mellem havne i det samme EU-land.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på passagerskibe, som er fremstillet af stål eller tilsvarende materialer, samt på højhastighedspassagerfartøjer.

Passagerskibe inddeles i fire klasser (A, B, C, D) alt efter de havområder, de sejler i.

EU-landene udgiver en liste over havområder og fartøjsklasser, herunder perioder med begrænsning, i en database, der er offentligt tilgængelig.

Lovgivningen fastlægger detaljerede tekniske krav for sikkerhedsforanstaltninger, som fartøjerne skal overholde, som f.eks.

konstruktion

stabilitet

maskineri

elektriske dele

brandsikring og redning.

De nationale myndigheder kan have yderligere sikkerhedskrav, hvis de anser dette for nødvendigt i henhold til specifikke lokale omstændigheder.

Alle passagerskibe, der er indregistrerede i et EU-land, kontrolleres, før de sættes i drift og derefter mindst en gang om året.

Alle passagerskibe, der overholder sikkerhedsstandarderne, får et årligt sikkerhedscertifikat for passagerskibe.

De nationale myndigheder skal fastsætte sanktioner for overtrædelser af sikkerhedsstandarderne, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning.

Lovgivningen finder ikke anvendelse på forskellige typer af skibe såsom

krigsskibe

træskibe af primitiv konstruktion

originale og kopierede historiske passagerskibe

fartøjer, der befordrer færre end 12 passagerer

skibe, der udelukkende er i fart i havne.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. juli 2009.

BAGGRUND

Skibe i indenrigsfart i EU’s farvande skal overholde grundlæggende sikkerhedsstandarder for at beskytte passagerers og besætnings liv. Disse standarder er blevet skærpet i betragtelig grad, efter at færgen Estonia sank i Østersøen i 1994.

Direktiv 2009/45/EF er den mest omfattende EU-retsakt på området for sikkerhed af passagerskibe. Det suppleres af specifikke EU-regler for ro-ro-passagerskibe og højhastighedsfartøjer og registrering af ombordværende.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/45/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35-39). Se den konsoliderede version.

Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1-19). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 16.11.2015

Top