Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's havsikkerhed: organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's havsikkerhed: organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

Den Europæiske Union (EU) har oprettet en retlig ramme om forholdet mellem EU-landene og anerkendte organisationer (*), der er udpeget til at udføre inspektioner, syn og certificering af skibe på deres vegne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har oprettet en retlig ramme om forholdet mellem EU-landene og anerkendte organisationer (*), der er udpeget til at udføre inspektioner, syn og certificering af skibe på deres vegne.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter reglerne og betingelserne under hvilke et EU-land, som flagstat, kan bemyndige en anerkendt organisation til at varetage lovbestemte inspektioner og certificeringer på dets vegne.

VIGTIGE PUNKTER

Autorisation af anerkendte organisationer

EU-landene skal sikre, at deres myndigheder gennemfører de relevante internationale konventioner (*) i forbindelse med inspektion og certificering af skibe, der fører deres flag.

Et EU-land kan bemyndige organisationer til helt eller delvis at udføre inspektion og syn vedrørende udstedelse eller fornyelse af skibes myndighedscertifikater (*). Det må kun overdrage disse opgaver til anerkendte organisationer.

For radiosikkerhedscertifikatet for lastskibe kan disse opgaver dog overdrages til godkendte private organer, som har tilstrækkelig sagkundskab og kvalificeret personale.

Et EU-land må ikke nægte at bemyndige en af de anerkendte organisationer. Det kan dog begrænse antallet af organisationer, der bemyndiges, forudsat at det sker på et objektivt og ikkediskriminatorisk grundlag.

Organisationer med hjemsted i ikke-EU-lande kan anerkendes på EU-plan og derefter bemyndiges af EU-landenes myndigheder. I disse tilfælde kan der kræves gensidig autorisation.

Samarbejdsforhold

Når et EU-land bemyndiger en anerkendt organisation, etablerer det et »samarbejdsforhold« med denne. Dette reguleres af en aftale, der indeholder klausuler om erstatningsansvar, regelmæssig kontrol af opgaver, stikprøveinspektion og detaljeret inspektion af skibe og pligt til at indberette klasserelaterede oplysninger (en »skibsklasse« er en gruppe af skibe med samme konstruktion). Det kan kræves, at anerkendte organisationer har en lokal repræsentant i det pågældende land.

EU-landene skal underrette Europa-Kommissionen om de samarbejdsforhold, de har etableret.

Et EU-land kan suspendere eller tilbagekalde en anerkendt organisations autorisation, hvis det skønner, at organisationen ikke længere lever op til betingelserne om at udfylde sine opgaver.

Kontrol

EU-landene skal sikre, at de anerkendte organisationer, der handler på deres vegne, udfører deres opgaver effektivt. De skal kontrollere dem hvert andet år og oplyse EU-landene og Kommissionen om resultaterne af disse kontrolaktiviteter.

Når EU-landene kontrollerer skibe som en havnestat, skal de underrette Kommissionen og de andre EU-lande, hvis:

  • et skib med et gyldigt myndighedscertifikat ikke opfylder de relevante krav i de internationale konventioner
  • et skib, der fører et gyldigt klassecertifikat (*), udviser mangler vedrørende forhold, der er omfattet af certifikatet.

Et EU-land skal kun foretage indberetning i sager, hvor et skib udgør en alvorlig fare for sikkerheden og miljøet, eller hvor de anerkendte organisationer påviseligt har udvist uagtsom adfærd i særlig grad. Organisationerne skal underrettes, så de kan foretage de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 17. juni 2009.

BAGGRUND

Dette direktiv blev vedtaget parallelt med forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe. De to instrumenter ophæver direktiv 94/57/EF. Forordningen opretter en licensordning på EU-plan, der er en forudsætning for enhver organisation, der skal bemyndiges af et EU-land i forbindelse med direktiv 2009/15/EF.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Anerkendt organisation: en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (se Baggrund).

(*) Internationale konventioner: Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 1. november 1974 (SOLAS 74), bortset fra kapitel XI-2 i bilaget dertil, den internationale konvention om lastelinjer af 5. april 1966, den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 2. november 1973 (MARPOL), tillige med protokoller hertil og ændringer heraf, samt de dertil hørende koder af bindende karakter i alle EU-lande, bortset fra punkt 16.1, 18.1 og 19 i del 2 i koden til gennemførelse af IMO-instrumenter, og afsnit 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 og 3.9.3.3 i del 2 i IMO-koden for anerkendte organisationer, i den gældende affattelse.

(*) Myndighedscertifikat: et certifikat, der er udstedt af en flagstat eller på dennes vegne i overensstemmelse med de internationale konventioner.

(*) Klassecertifikat: et dokument, hvorved det certificeres, at et skib er egnet til en bestemt anvendelse eller drift i overensstemmelse med de regler og procedurer, som den anerkendte organisation har fastlagt.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/15/EF

17.6.2009

17.6.2011

EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47-56

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/111/EU

21.12.2014

31.12.2015

EUT L 366 af 20.12.2014, s. 83-87

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 28.5.2009, s. 11-23). Konsolideret version.

seneste ajourføring 06.08.2015

Top