Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed til søs: organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikkerhed til søs: organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

Den Europæiske Union (EU) har fastlagt en retlig ramme, der gælder for anerkendelse og overvågning af de aktiviteter, der udføres af organisationer med ansvar for inspektion og syn af skibe på vegne af EU-landene i deres egenskab af flagstat.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har fastlagt en retlig ramme, der gælder for anerkendelse og overvågning af de aktiviteter, der udføres af organisationer med ansvar for inspektion og syn af skibe på vegne af EU-landene i deres egenskab af flagstat.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter et system for licensudstedelse (anerkendelse), der er underlagt en række kriterier og forpligtelser for at sikre, at en anerkendt organisation anvender samme krav for alle skibe i sit skibsregister, uanset skibenes flag.

HOVEDPUNKTER

EU’s anerkendelsesordning

EU-landene skal indgive en anmodning til Europa-Kommissionen for at opnå anerkendelse af en organisation.

Anerkendelse udstedes og administreres centralt af Kommissionen. Det er en forudsætning for enhver organisation, at den er anerkendt af et EU-land til at udføre lovbestemte inspektioner og syn af skibe, der fører det pågældende lands flag (direktiv 2009/15/EF).

For at opnå anerkendelse skal organisationen overholde nogle minimumskrav:

  • have status som juridisk person
  • have faglig ekspertise
  • have erfaring
  • være uafhængig
  • følge et sæt etiske regler
  • benytte et certificeret kvalitetsstyringssystem.

Kommissionen kan kræve, at organisationen træffer forebyggende og udbedrende foranstaltninger, hvis den ikke opfylder kravene, eller hvis dens arbejdsindsats med hensyn til forureningsforebyggelse og sikkerhed er blevet væsentligt forringet.

Bøder, tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelse

Kommissionen kan pålægge en anerkendt organisation bøder, hvis dens arbejdsindsats forværres, eller hvis organisationens grove eller gentagne manglende opfyldelse af minimumskravene eller forpligtelserne i denne forordning er udtryk for alvorlige mangler i organisationens struktur, systemer, procedurer eller interne kontrolforanstaltninger. Der kan også pålægges en bøde, hvis organisationen med forsæt giver forkerte eller ufuldstændige oplysninger i forbindelse med dens vurdering.

Kommissionen kan desuden beslutte at udstede tvangsbøder mod den anerkendte organisation, hvis den ikke anvender de udbedrende og forebyggende foranstaltninger.

Kommissionen kan, på anmodning af et EU-land eller på eget initiativ, beslutte at tilbagekalde anerkendelsen under specifikke omstændigheder. Det gælder navnlig gentagne og grove tilfælde af manglende opfyldelse af minimumskravene i forordningen, eller hvis arbejdsindsatsen er så ringe, at den udgør en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet.

Kommissionens forordning (EU) nr. 788/2014 fastsætter detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser.

Vurdering af organisationer

Kommissionen skal, sammen med det EU-land, der indgav anmodningen om anerkendelse, vurdere den anerkendte organisation mindst hvert andet år. Vurderingsmændene skal kontrollere overholdelsen af forpligtelserne og minimumskravene og være særligt opmærksomme på sikkerhed, forureningsforebyggelse og ulykkesdata.

Regler og procedurer

De anerkendte organisationer skal rådføre sig med hinanden med henblik på at sikre ækvivalens mellem og tilstræbe harmonisering af deres regler og procedurer og definere betingelserne for gensidig anerkendelse af de klassecertifikater, der udstedes for materialer, udstyr og komponenter. Certifikater til udstyr på skibe, der overholder direktiv 96/98/EF (eller efter den 18. september 2016 direktiv 2014/90/EU), skal accepteres af anerkendte organisationer i forbindelse med klassificering.

Uafhængig kvalitetsvurderings- og certificeringsenhed

Anerkendte organisationer skal oprette en uafhængig kvalitetsvurderings- og certificeringsenhed, der er ansvarlig for at vurdere og certificere deres kvalitetsstyringssystemer. Enhedens arbejde tages jævnligt op til revision af Kommissionen.

VIGTIGE BEGREBER

Regler og procedurer: de tekniske standarder, der er udarbejdet af en anerkendt organisation, for konstruktion, bygning, udrustning, vedligeholdelse og syn af skibe.

Anerkendt organisation: en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 391/2009.

Klassecertifikat: et af en anerkendt organisation udstedt dokument, hvorved det certificeres, at et skib er egnet til en bestemt anvendelse eller drift i overensstemmelse med de regler og procedurer, som den anerkendte organisation har fastlagt.

BAGGRUND

Direktiv 2009/15/EF, der blev vedtaget på samme tid som forordning (EF) nr. 391/2009, opretter den retlige ramme, der regulerer forholdet mellem EU-lande og anerkendte organisationer.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om EU-foranstaltninger om sikkerheden til søs og beskyttelse af miljøet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 391/2009

17.6.2009

-

EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11-23

seneste ajourføring 23.04.2015

Top