Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af interoperabilitet i EU’s jernbanesystemer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sikring af interoperabilitet i EU’s jernbanesystemer

Den Europæiske Union (EU) søger at fremskynde integrationen af dens jernbanenet* ved at indføre fælles betingelser og standarder. Disse hjælper med at sikre høje sikkerheds- og effektivitetsniveauer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning).

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) søger at fremskynde integrationen af dens jernbanenet* ved at indføre fælles betingelser og standarder. Disse hjælper med at sikre høje sikkerheds- og effektivitetsniveauer.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet** i EU’s jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed. Dette er især i forbindelse med procedurerne for tilladelser til ibrugtagning af jernbanekøretøjer.

Betingelserne vedrører projektering, bygning, ibrugtagning, opgradering, fornyelse, drift og vedligeholdelse af dette system. De vedrører også de faglige kvalifikationer samt sundheds- og sikkerhedsbetingelser for det personale, som varetager drift og vedligeholdelse.

HOVEDPUNKTER

EU forfølger målet om et interoperabelt jernbanesystem - både for højhastighedstog og konventionelle tog - ved at vedtage og derefter gennemføre ensartede tekniske standarder, der er gældende i alle EU-landene. Direktivet fastsætter:

  • væsentlige krav for sikkerheden (f.eks. for komponenter som bremseudstyr), pålidelighed (f.eks. tilsyn med og vedligeholdelse af nøglekomponenter), menneskers sundhed, miljøbeskyttelse, teknisk kompatibilitet og drift af systemet (bilag III)
  • tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er) vedtaget af Det Europæiske Jernbaneagentur for hvert delsystem*** eller dele af delsystemet i henhold til dette direktiv
  • de relevante europæiske specifikationer.

Europa-Kommissionen har beføjelse til at vedtage yderligere lovgivning om specifikke aspekter af tekniske specifikationer i forbindelse med jernbanesystemets interoperabilitet. Aspekter under en sådan lovgivning omfatter tekniske specifikationer for godsvogne og lokomotiver, adgang til jernbanesystemet for handicappede og bevægelseshæmmede personer og sikkerheden i tunneller.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 19. juli 2008.

BAGGRUND

Dette direktiv ophæver direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem for højhastighedstog og direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

VIGTIGE BEGREBER

* Net: strækninger, stationer, terminaler og fast udstyr, der er nødvendigt for at sikre en sikker og uafbrudt drift af jernbanesystemet.

** Interoperabilitet: jernbanesystemets egnethed til at muliggøre sikker og kontinuerlig togtrafik, der præsterer de ydelser, som forudsættes for disse strækninger.

*** Delsystemer: resultatet af jernbanesystemets opdeling (bilag II). Disse delsystemer, for hvilke der skal fastsættes væsentlige krav, kan være strukturelle (f.eks. infrastruktur eller signaler) eller funktionelle (f.eks. trafikstyring eller vedligeholdelse).

Se siderne om interoperabilitet på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/57/EF

19.7.2008

19.7.2010

EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1-45

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2008/57/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 10.06.2015

Top