Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drift af lufttrafiktjenester: EU-regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drift af lufttrafiktjenester: EU-regler

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1008/2008 — fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter fælles regler for driften af lufttransporttjenester i EU, herunder udstedelse af licenser til EU-luftfartsselskaber og prisgennemskuelighed.

HOVEDPUNKTER

Licenser og leasing af luftfartøjer

 • Kriterier for tildeling og gyldigheden af flyselskabers licenser i EU er harmoniseret.
 • Betingelserne for tildeling og gyldigheden af en licens i EU omfatter:
  • besiddelse af et gyldigt air operator certificate (AOC), der specificerer de aktiviteter, der er omfattet af licensen
  • EU-landes og statsborgere fra EU-landes ejerskab og kontrol, og
  • opfyldelse af en række økonomiske betingelser.
 • Manglende overholdelse af betingelserne i licensen kan i sidste ende resultere i suspension eller inddragelse af licensen.
 • Leasing af luftfartøjer registreret i EU er tilladt. Men leasing af ikke-EU-luftfartøjer er kun mulig under særlige omstændigheder, for eksempel for at tilfredsstille sæsonbestemte kapacitetsbehov. I dette tilfælde må det pågældende EU-luftfartsselskab kunne godtgøre over for den relevante kompetente myndighed, at luftfartøjet opfylder alle EU-sikkerhedsstandarder.

Prisgennemskuelighed

 • Flyselskaber kan frit fastsætte prisen på deres flyvninger inden for EU.
 • Den endelige pris — sammen med betingelserne for transport — for flyvningen skal offentliggøres inklusive alle skatter, lufthavnsafgifter, tillæg og gebyrer, der er obligatoriske og forudseelige på tidspunktet for bookingen. Desuden skal luftfartsselskaberne give en udspecificering af alle disse uundgåelige og forudsigelige priselementer, der udgør den endelige pris.
 • Valgfrie pristillæg skal meddeles på en klar, gennemskuelig og utvetydig måde ved starten af enhver booking og accept af dem skal være på en »opt-in« basis.
 • Prisdiskrimination på grundlag af kundens nationalitet eller bopæl samt på grundlag af det sted, luftfartsselskabets agent eller en anden billetsælger er etableret, er forbudt.
 • EU-landene skal sikre overholdelse af reglerne om prisfastsættelse. Sanktioner for overtrædelser skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Forpligtelse til offentlig tjeneste

 • Et EU-land kan indføre en forpligtelse til offentlig tjeneste for en planlagt flyrute mellem en EU-lufthavn og en lufthavn i et yderområde eller et udviklingsområde på dens område eller på en rute med ringe trafik til en lufthavn på dens område, hvis det at sikre minimumstjenester på denne rute må betragtes som vitalt for den økonomiske og sociale udvikling i det område, som lufthavnen betjener.
 • Et EU-land skal vurdere nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af en påtænkt forpligtelse til offentlig tjeneste.
 • I tilfælde af at intet luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten, som forpligtelserne er blevet pålagt, kan det pågældende land begrænse adgangen til denne rute til et enkelt luftfartsselskab i en periode på op til 4 år og kompensere dets driftstab, der skyldes forpligtelsen til offentlig tjeneste. Udvælgelsen af operatøren skal ske ved offentligt udbud på EU-plan.

Fordeling af lufttrafikken mellem lufthavne

EU-landene kan regulere fordelingen af lufttrafikken mellem lufthavne, navnlig forudsat at:

 • de betjener samme by eller byområde
 • de betjenes af passende transportinfrastruktur og er forbundet til hinanden og til den by eller byområde, de betjener, med hyppige, pålidelige og effektive offentlige transporttjenester
 • beslutningen om at regulere fordelingen af lufttrafikken overholder principperne om proportionalitet og gennemskuelighed og er baseret på objektive kriterier.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. november 2008.

BAGGRUND

»Luftfart — Det indre marked« på Europa-Kommissionens websted

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3-20)

seneste ajourføring 22.02.2016

Top