Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indlandstransport af farligt gods

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indlandstransport af farligt gods

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger fælles regler om sikker transport af farligt gods i og mellem EU-lande ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje. Det omfatter også aspekter som f.eks. læsning og aflæsning, overførsel til og fra en anden transportform og stoppene under transporten. Det udvider anvendelse af internationaler regler til at omfatte national transport af farligt gods.

HOVEDPUNKTER

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på transport af farligt gods:

der udføres med køretøjer, vogne eller fartøjer, som tilhører de væbnede styrker, eller som disse er ansvarlige for

der udføres med søgående fartøjer på sejlbare vandveje, som indgår i de indre vandveje

der udføres med færger, som udelukkende krydser en indre vandvej eller havn

der alene foregår inden for et lukket område.

Nationale regler

EU-landene kan regulere eller forbyde transport af farligt gods på deres område, men kun hvis det er begrundet i andre hensyn end sikkerheden under transport (f.eks. miljøbeskyttelse eller national sikkerhed). De kan også stille særlige sikkerhedskrav til national eller international transport af farligt gods på deres område, for så vidt angår:

transport af farligt gods med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der ikke er omfattet af dette direktiv

benyttelse af foreskrevne strækninger, når dette er begrundet, herunder anvendelse af foreskrevne transportmidler

særlige regler for transport af farligt gods i persontog.

Internationale aftaler

International transport af farligt gods er reguleret af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) (*), den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN) (*) og reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) (*). Disse internationale regler skal udvides til også at omfatte indenlandsk transport for at harmonisere de betingelser, hvorunder farligt gods transporteres, på fællesskabsplan og for at sikre et velfungerende indre marked for transport. Der henvises til teksten i disse aftaler i bilagene til direktivet.

ADR, RID og ADN har udarbejdet en liste over farligt gods, som angiver, om det er forbudt eller ikke at transportere dem, og som definerer kravene til transport, hvis det er tilladt. EU-landene kan anmode om midlertidige undtagelser under visse betingelser.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 20. oktober 2008.

VIGTIGE BEGREBER

(*) ADR: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, indgået i Genève den 30. september 1957.

(*) ADN: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje, indgået i Genève den 26. maj 2000.

(*) RID: reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes i appendiks C i konventionen om international jernbanebefordring (COTIF), indgået i Vilnius den 3. juni 1999.

BAGGRUND

Websted om færdselssikkerhed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/68/EF

20.10.2008

30.6.2009

EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13-59

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2008/68/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 07.10.2015

Top