Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til jernbaneselskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statsstøtte til jernbaneselskaber

 

RESUMÉ AF:

Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber

Artikel 93 TEUF — samordning af transport

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RETNINGSLINJER?

Disse retningslinjer fra Europa-Kommissionen præciserer reglerne i EU-traktaterne om den offentlige finansiering af jernbaneselskaber og giver vejledning om foreneligheden af statsstøtte til jernbaneselskaber med EU-traktaterne.

HOVEDPUNKTER

EU’s statsstøtteregler

 • Statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen inden for EU’s indre marked, er forbudt (artikel 107, stk. 1,i TEUF).
 • Der gælder dog undtagelser for statsstøtte, som fremmer den økonomiske udvikling i EU generelt (artikel 107, stk. 3, i TEUF).
 • Statsstøtte er også forenelig med traktaterne, hvis den modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller den udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse (artikel 93 i TEUF).

Anvendelsesområde

Retningslinjerne gælder for jernbaneselskaber og for virksomheder, som gennemfører bymæssig, lokal eller regional passagertransport, med hensyn til støtte til køb og fornyelse af rullende materiel.

Støtteforanstaltninger

Retningslinjerne omfatter flere typer støtteforanstaltninger:

 • 1.

  Støtte gennem finansiering af infrastruktur

  • Dette kan udgøre statsstøtte, hvis det giver virksomhederne mulighed for at opnå indirekte fordele ved at reducere deres omkostninger.
  • Det vil ikke blive betragtet som statsstøtte, hvis benyttelsen af offentligt finansieret infrastruktur er åben for alle potentielle brugere på lige og ikkediskriminerende vilkår, og hvis adgangen til den pågældende infrastruktur faktureres på et niveau, der er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
  • Selv om en sådan finansiering anses for støtte, vil den kunne godkendes, hvis den pågældende infrastruktur modsvarer behovet for samordning inden for transportvæsenet.
 • 2.

  Støtte til køb og fornyelse af rullende materiel

Denne type støtte vurderes i forhold til det mål af fælles interesse, som støtten bidrager til at opfylde. Der er fastsat regler for følgende støttekategorier:

 • støtte til samordning af transport;
 • støtte til omstrukturering af jernbanevirksomheder i vanskeligheder;
 • støtte til små og mellemstore virksomheder;
 • støtte til miljøbeskyttelse;
 • Støtte til offentlige serviceforpligtelser og støtte med regionalt sigte.
 • 3.

  Staters gældseftergivelse med henblik på økonomisk omstrukturering af jernbanevirksomheder

Under visse betingelser kan gældseftergivelse betragtes som forenelig med det indre marked, hvis den søger at lette overgangen til et åbent jernbanemarked uden unødigt at forvride konkurrencen og samhandelen mellem EU-landene.

 • 4.

  Støtte til omstrukturering af jernbanevirksomheder

Foreneligheden af statsstøtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder i jernbanesektoren vurderes på grundlag af rammebestemmelser for støtte til omstrukturering 2014.

 • 5.

  Støtte til samordning af transport

Det offentliges intervention med henblik på at styre udviklingen af transportsektoren i almenhedens interesse kan antage flere former:

 • støtte til benyttelse af infrastruktur;
 • støtte til nedbringelse af eksterne omkostninger, som er bestemt til at fremme en overgang fra vej til jernbane;
 • støtte til fremme af interoperabilitet, og, i det omfang støtten modsvarer behovene for samordning af transportvæsenet, støtte, der styrker sikkerheden, fjerner tekniske hindringer og mindsker støjgener;
 • støtte til forskning og udvikling, som modsvarer behovene for samordning af transportvæsenet.

Retningslinjerne angiver i detaljer metoden til at bestemme, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, samt de betingelser, hvorunder støtten kan opfylde de betingelser for forenelighed, der er nævnt i traktaterne.

 • 6.

  Statslige garantier til jernbanevirksomheder

Reglerne for statsstøtte i form af garantier, herunder også for jernbanetransport, er angivet i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af artikel 87 og 88 i EF-traktaten (nu artikel 107 og 108 i TEUF).

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen — Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber (EUT C 184 af 22.7.2008, s. 13-31).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — afsnit VI — Transport — artikel 93 (tidl. artikel 73 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 86-86).

seneste ajourføring 10.11.2016

Top