Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vejsikkerhed - anvendelse af lovgivningen på tværs af landegrænserne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vejsikkerhed - anvendelse af lovgivningen på tværs af landegrænserne

Den Europæiske Union implementerer en politik, som skal forbedre vejsikkerheden og reducere antallet af dræbte og sårede i trafikken. Håndhævelse af trafikloven er et effektivt middel til at nå målet, men som sagerne står nu, straffes trafikforseelser ofte ikke, hvis de begås med et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat. Et informationsudvekslingssystem skal gøre det lettere at håndhæve reglerne på tværs af grænserne og straffe de mest alvorlige trafikforseelser.

DOKUMENT

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. marts 2008 om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet [KOM(2008) 151 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Trafikforseelser begået i en medlemsstat med et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat, bliver ofte ikke straffet. Der er indgået en række bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at overtrædere slipper uden straf, men det har vist sig vanskeligt at føre dem ud i livet. Når reglerne ikke håndhæves over for ikke-bosiddende overtrædere, svækkes effektiviteten af de enkelte medlemsstaters trafiksikkerhedspolitik, og der opstår en forskelsbehandling i forhold til bosiddende overtrædere.

Formålet med direktivforslaget er at gøre det lettere at håndhæve sanktioner mod førere, som begår en forseelse i en anden medlemsstat end den, hvor deres køretøj er indregistreret.

Forslaget sigter mod, at der oprettes et elektronisk dataudvekslingssystem på EU-plan, således at myndighederne i den medlemsstat, hvor en overtrædelse er begået, kan identificere overtræderen, og sende en bødetilkendegivelse for forseelsen.

Anvendelsesområde

Direktivet omfatter de trafikovertrædelser,

  • der forårsager flest dødsulykker på vejene, nemlig hastighedsovertrædelser *, manglende brug af sikkerhedssele *, fremkørsel mod rødt lyssignal * samt spirituskørsel *,
  • og hvor den pågældende sanktion består af eller omfatter en bøde.

Informationsudvekslingssystem

Når en overtrædelse er begået i en medlemsstat med et køretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, og sagen ikke straks retsforfølges og afsluttes af den myndighed, der har ansvaret for at forfølge overtrædelsen i overtrædelsesstaten, sender den kompetente myndighed i denne stat køretøjets registreringsnummer og oplysninger om gerningssted og –tidspunkt til den kompetente myndighed i overtræderens bopælsstat.

Den kompetente myndighed i bopælsstaten * sender straks den kompetente myndighed i overtrædelsesstaten * informationer om køretøjet og om indehaveren af registreringsattesten.

Bødetilkendegivelse

Efter modtagelse af oplysningerne sender den kompetente myndighed i overtrædelsesstaten indehaveren en bødetilkendegivelse. Bødetilkendegivelsen indeholder en beskrivelse af overtrædelsen, bødebeløbet og indehaverens muligheder for at anfægte bødegrundlaget og for at anke afgørelsen. Bødetilkendegivelsen meddeles indehaveren på det eller de officielle sprog i bopælsstaten.

Centralmyndigheder

Hver medlemsstat udpeger en centralmyndighed, som skal bistå ved anvendelsen af dette direktiv. Alle personer, hvis personoplysninger er blevet videresendt via dette system, har ret til at få oplyst egne personoplysninger samt til at få unøjagtige persondata berigtiget eller få ulovligt registrerede data slettet gennem centralmyndigheden i bopælsstaten.

Baggrund

Det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerhed, som blev iværksat i 2003 har til formål at halvere antallet af trafikdræbte inden 2010. I 2001 blev 54.000 personer dræbt i trafikken i de 27 medlemsstater. I perioden 2001-2007 faldt antallet af dødsofre med 20%, men hvor antallet af trafikdræbte faldt med 6% i 2004 og 5% i 2006, har det ligget stabilt i 2007 med 43.000 dræbte. Dette direktivforslag skal støtte målsætningen om at opfordre trafikanterne til at køre mere sikkert via en strengere overholdelse af den eksisterende trafiklovgivning.

Retsaktens nøglebegreber

  • Overtrædelsesstat: Medlemsstat, hvor trafikovertrædelsen bliver begået.
  • Bopælsstat: Medlemsstat, hvor det køretøj, hvormed trafikovertrædelsen bliver begået, er indregistreret.
  • Hastighedsovertrædelse: Overtrædelse af de gældende hastighedsgrænser i overtrædelsesstaten for den pågældende vej og køretøjstype.
  • Spirituskørsel: Kørsel med en alkoholpromille, som overskrider den gældende maksimale grænse i overtrædelseslandet.
  • Manglende brug af sikkerhedssele: Manglende overholdelse af obligatorisk brug af sikkerhedssele eller manglende overholdelse af kravene om obligatorisk anvendelse af barnefastholdelsesanordninger ifølge Rådets direktiv 91/671/EØF samt den gældende nationale lov i overtrædelsesstaten.
  • Fremkørsel mod rødt lyssignal: Overtrædelse af reglerne om at holde for rødt lys, sådan som de er beskrevet i overtrædelsesstatens lovgivning.

Referencer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Seneste ajourføring: 04.08.2008

Top