Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme: EU-initiativer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme: EU-initiativer

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens meddelelse (KOM(2009) 380 endelig) om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger nogle milepæle for et EU-initiativ om demenssygdomme (*).

HOVEDPUNKTER

I denne meddelelse fremhæver Europa-Kommissionen fire områder, hvor der er behov for indsatser for at håndtere udfordringerne ved Alzheimers sygdom og andre former for demens:

 • 1.

  Reduktion af risikoen for demens og tidlig diagnosticering: Forebyggelse af sygdommen eller tidlig diagnosticering kan forsinke udviklingen af sygdommen. Risikofaktorerne er dog ikke de samme for de forskellige former for demens. Det er for eksempel nemmere at forebygge vaskulær demens end Alzheimers sygdom, fordi risikofaktorerne for vaskulær demens allerede er velkendte, dvs. højt blodtryk, kolesterolværdi og rygning. Kommissionen anbefaler, at EU-landene indfører foranstaltninger for at:

  • fremme hjerte-kar-sundhed og fysisk aktivitet
  • udarbejde anbefalinger for at informere offentligheden
  • inkludere ældre mennesker i en fleksibel pensionsordning, hvor de har mulighed for at forblive aktive.
 • 2.

  Forståelse af demens — forbedret viden og koordinering af forskning: Pålidelige data om incidens og prævalens for demenssygdomme er afgørende, for at EU-landene kan planlægge, hvordan deres offentlige tjenesteydelser bedst kan håndtere demenssygdomme, samt hvordan de kan finde nye kriterier for tidlig diagnosticering. Kommissionen lancerede parallelt med dens meddelelse et pilotinitiativ, der skal udvikle en forskningsstrategi inden for neurodegenerative sygdomme. Dette vil give mulighed for at samle og koordinere indsatser inden for grundforskning og klinisk forskning på dette område. Dette afstedkom det fælles projekt Alcove (kooperativ Alzheimer-evaluering i Europa) — der tog fat på fire af disse udfordringer — fra 2011 til 2013, og som involverede 30 partnere fra hele Europa.

 • 3.

  Deling af god praksis: Dette kan ske ved hjælp af den åbne koordinationsmetode for social beskyttelse, social inkludering og langsigtet pleje. Den åbne koordinationsmetode kan være med til at definere kvalitetsstrukturer og -standarder for medicinske tjenester og plejetjenester for mennesker berørt af sygdommen.

 • 4.

  Respekt for patienters rettigheder, uafhængighed og værdighed: Dementes tab af evner gør det vanskeligt for dem at beholde deres plads og aktive deltagelse i samfundet. De mennesker, som tager sig af dem, kan også opleve social udstødelse som følge af demensens virkninger for deres nærmeste. Kommissionen foreslog oprettelsen af et europæisk netværk for beskyttelse af dementes rettigheder og værdighed. I 2009 oprettede patientforeningen Alzheimer Europe det europæiske netværk for demens og etik.

I 2014 offentliggjorde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af meddelelsen. Den beskriver alle de aktiviteter, der har fundet sted siden 2009, og fremhæver resultaterne af Alcove-projektet. Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring er også bemærkelsesværdigt ligesom det faktum, at EU-initiativet har afstedkommet, at over halvdelen af EU-landene har vedtaget nationale planer eller strategier om demens eller er begyndt at arbejde på dem.

I december 2015 vedtog Rådet sine konklusioner, der understreger behovet for at forbedre plejepolitikker og -praksis inden for demensområdet.

BAGGRUND

En af konsekvenserne ved den aldrende europæiske befolkning er stigningen i neurodegenerative sygdomme såsom Alzheimers sygdom og andre former for demens. Disse sygdomme betyder høje omkostninger for samfundet, der kan reduceres ved hjælp af en koordineret indsats på tværs af EU.

For yderligere oplysninger henvises til »Demens« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGT BEGREB

(*) Demens: en neurodegenerativ sygdom, der påvirker mentale evner såsom hukommelse, svækket evne til at tænke og nedsat dømmekraft, og som ovenikøbet kan forårsage personlighedsændringer. De mest almindelige typer er:

 • Alzheimers sygdom (50-70 % af tilfældene)
 • demens, som skyldes successive slagtilfælde (30 % af tilfældene)
 • frontotemporal demens
 • Picks sygdom
 • Binswangers sygdom
 • Lewy Body-demens.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (KOM(2009) 380 endelig af 22.7.2009)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens arbejdsdokument: Gennemførelsesrapport om Kommissionens meddelelse om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (SWD(2014) 321 final af 16.10.2014)

Rådets konklusioner om støtte til personer, der lever med demens: forbedring af plejepolitik og -praksis (EUT C 418 af 16.12.2015, s. 9-12)

seneste ajourføring 24.05.2016

Top