Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patientsikkerhed og forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patientsikkerhed og forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

 

RESUMÉ AF:

Henstilling — patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

 • Manglende patientsikkerhed ved behandling i sundhedsvæsenet udgør et alvorligt folkesundhedsproblem og medfører store økonomiske omkostninger. Hvert år får mellem 8 og 12 % af de patienter, der indlægges på hospitaler i Den Europæiske Union (EU), utilsigtede komplikationer i forbindelse med behandlingen.
 • Denne henstilling anbefaler, at der skabes en ramme til forbedring af patientsikkerheden* samt til forebyggelse af utilsigtede hændelser*, navnlig infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet*.

HOVEDPUNKTER

Patientsikkerhed

Oprettelse og udarbejdelse af nationale politikker og programmer vedrørende patientsikkerhed

 • EU-landene skal udpege en kompetent myndighed med ansvar for patientsikkerheden i landet. Denne foranstaltning skal blandt andet sikre, at patientsikkerhed integreres og prioriteres i sundhedspolitikker og -programmer på nationalt, regionalt og lokalt plan.
 • For at opnå en større patientsikkerhed i sundhedsvæsenet bør der udvikles mere effektive systemer, processer og værktøjer. Sikkerhedsstandarder og praksisser for sundhedsydelser bør revideres regelmæssigt.
 • De sundhedsprofessionelles organisationer bør ligeledes tilskyndes til at spille en mere aktiv rolle i forbindelse med patientsikkerheden.
 • Der bør indføres en særlig fremgangsmåde til at fremme sikker praksis for at forebygge de almindeligst forekommende utilsigtede hændelser såsom medicinrelaterede hændelser, infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og komplikationer i forbindelse med kirurgiske indgreb.

Inddragelse af patienterne i processen

Patienterne bør inddrages i udarbejdelsen af politikker for patientsikkerhed via de organisationer, der repræsenterer dem. Derudover bør de informeres om gældende standarder for patientsikkerhed samt klageprocedurer og tilgængelige retsmidler og erstatningsmuligheder. Patienterne bør ligeledes have mulighed for at erhverve et generelt kendskab til patientsikkerhed.

Bedre information og indførelse af indberetningssystemer

 • Indførelse eller forbedring af de eksisterende indberetningssystemer bør sikre, at der gives oplysninger om omfanget og typer af samt årsager til hændelser i forbindelse med patientpleje. Systemerne bør designes til at tilskynde sundhedsarbejdere til at indberette alle utilsigtede hændelser. Ligeledes skal patienter og pårørende have mulighed for at indberette deres oplevelser.
 • Disse systemer skal også supplere andre risikostyringssystemer i forbindelse med sundhed og sikkerhed, f.eks. inden for lægemiddelovervågning.

Fremme af sundhedsarbejderes uddannelse og videreuddannelse

 • Sundhedsarbejderne spiller en vigtig rolle med hensyn til at forbedre patientsikkerheden. Derfor er det vigtigt, at de tilbydes tværfaglig uddannelse og videreuddannelse på området. Patientsikkerhed bør derfor indgå i undervisningen og på kandidat- og ph.d.-niveau, i oplæring på jobbet og i videreuddannelsen af sundhedspersonale.
 • Alle sundhedsarbejdere skal være fuldt informerede om eksisterende risici og sikkerhedsforanstaltninger.

Udveksling af viden, erfaring og bedste praksis på EU-plan

 • Der bør etableres et system til at klassificere og måle patientsikkerhed på EU-plan. Det kræver, at der udvikles fælles definitioner og terminologi samt sammenlignelige indikatorer, som giver EU-landene adgang til oplysninger og erfaringer fra andre lande og gør det lettere for medlemsstaterne at lære af hinanden.
 • Udveksling af viden og bedste praksis kan ligeledes sikre bedre patientsikkerhedspolitikker og mere målrettet forskning på området.

Forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

En strategi for forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet bør udarbejdes med følgende hensigter:

 • at gennemføre forebyggelses- og bekæmpelsesforanstaltninger på nationalt eller regionalt plan
 • at forbedre forebyggelsen og bekæmpelsen af infektioner i sundhedsinstitutioner
 • at oprette eller styrke aktive overvågningssystemer
 • at fremme sundhedsarbejderes uddannelse og videreuddannelse
 • at forbedre sundhedsinstitutionernes oplysninger til patienterne.

BAGGRUND

 • I gennemsnit udsættes 1 ud af 20 hospitalspatienter for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, svarende til 4,1 millioner patienter årligt i EU med 37 000 dødsfald som følge. Mange af disse dødsfald kunne forhindres. Denne henstilling bygger på det arbejde om patientsikkerhed, som Verdenssundhedsorganisationen har udført.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Patientsikkerhed: patienters ret til at undgå unødvendige skader eller risiko for skader som følge af sundhedsydelser.

Utilsigtet hændelse: en begivenhed, der skader patienten.

Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet: sygdomme eller patologier, som skyldes tilstedeværelsen af en infektiøs agens eller produkter heraf i forbindelse med eksponering for sundhedsfaciliteter eller sundhedsprocedurer eller -behandlinger.

HOVEDDOKUMENT

Rådets henstilling af 9. juni 2009 om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (2009/C 151/01) (EUT C 151 af 3.7.2009, s. 1–6)

seneste ajourføring 30.11.2016

Top