Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sundhedspersonale i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sundhedspersonale i EU

 

RESUMÉ AF:

Kommissionens grønbog (KOM(2008) 725 endelig) om sundhedspersonale i Europa

Handlingsplan (SWD(2012) 93 final) for sundhedspersonale i EU

HVAD ER FORMÅLET MED HANDLINGSPLANEN?

 • Den har til formål at bistå EU-landene med at løse de største udfordringer i sundhedssektoren og fastsætter aktioner, der skal styrke det europæiske samarbejde og udvekslingen af god praksis.
 • Handlingsplanen afspejler de prioriteter, som EU’s sundhedsministre udpegede i december 2010, og uddyber den feedback, der kom frem under Kommissionens offentlige høring om grønbogen om sundhedspersonalet i EU i 2008.

HOVEDPUNKTER

Grønbog

Grønbogen undersøgte de udfordringer, som EU står over for med hensyn til sundhedspersonale. Den indeholdt forslag om flere veje, bl.a.:

 • styrkelse af kapaciteten inden for screening, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • udveksling af god praksis om sundhedspersonalets mobilitet
 • revurdering af principperne for rekruttering af medarbejdere fra ikke-EU-lande
 • indsamling af sammenlignelige oplysninger om sundhedspersonale
 • garanti for uddannelse af disse medarbejdere i brugen af ny teknologi samt andre kvalifikationer
 • yderligere tilskyndelse af iværksættere til at gå ind i sundhedssektoren.

Handlingsplan

Handlingsplanen udpegede fem centrale indbyrdes forbundne udfordringer for EU’s sundhedspersonale, der skyldes en aldrende befolkning:

 • øget efterspørgsel efter arbejdskraft
 • behov for nye behandlinger og nye måder at yde pleje på
 • reduktion i antallet af medarbejdere i sundhedssektoren
 • problemer med at rekruttere og fastholde sundhedspersonale
 • stigende mangel på sundhedspersonale.

For at løse disse udfordringer foreslog Europa-Kommissionen aktioner inden for følgende områder:

 • Bedre planlægning og bedre prognoser for sundhedspersonalet
  • 3-årig fælles handlingsplan om vurdering af behov for sundhedspersonale med henblik på effektiv planlægning i EU, der skulle lanceres inden udgangen af 2012
  • undersøgelse gennemført om struktur og uddannelseskapaciteter i EU.
 • Vurdering af fremtidige behov for kvalifikationer og bedre løbende faglig udvikling samt livslang læring
  • indførelse af en alliance vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer for sundhedspersonale for at udvikle nye sektorspecifikke uddannelseskurser og nye former for erhvervsuddannelse
  • større udbredelse af EU-finansieringsprogrammer (f.eks. Erasmus+), der yder støtter til grænseoverskridende uddannelse, også til lægestuderende og sundhedspersonale.
 • Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale
  • Arbejdsplanlægning bør tage hensyn til, hvordan arbejdsmiljøet påvirker rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, deres mobilitet og præstation samt sundhedsmæssige resultater og kvaliteten af plejen for patienterne.
  • EU-landene bør tilpasse arbejdsstedet og praksis på arbejdsmarkedet for at forbedre mulighederne for ældre medarbejdere.
 • Etisk rekruttering af sundhedspersonale

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Grønbog om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (KOM(2008) 725 endelig af 10.12.2008)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en handlingsplan for sundhedspersonale i EU, som tillæg til dokumentet Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et opsving med høj beskæftigelse (SWD(2012) 93 final af 18.4.2012)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et opsving med høj beskæftigelse (COM(2012) 173 final af 18.4.2012)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (»det blå EU-kort«) (COM(2014) 287 final af 22.5.2014)

seneste ajourføring 09.01.2017

Top