Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) Nr. 1211/2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den definerer reglerne for etablering og drift af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

BEREC rådgiver EU-institutionerne om udviklingen af et bedre indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og skaber forbindelser mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Europa-Kommissionen.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålene med BEREC er at:

 • udvikle og formidle bedste praksis blandt de nationale tilsynsmyndigheder
 • bistå de nationale tilsynsmyndigheder på det lovgivningsmæssige område
 • afgive udtalelser om udkast til afgørelser, henstillinger og retningslinjer
 • offentliggøre rapporter og rådgive om sektoren for elektronisk kommunikation.

Sammensætning og organisation:

 • Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de nationale tilsynsmyndigheder, der er etableret i hvert EU-land. Repræsentantskabets hovedansvar er at træffe alle beslutninger vedrørende udøvelsen af BEREC's funktioner og at udføre BEREC's opgaver, som omfatter:
  • offentliggørelse af udtalelser om udkast til nationale tilsynsmyndigheders foranstaltninger (for eksempel vedrørende udpegning af operatører med en stærk markedsposition)
  • høring om udkast til henstillinger om relevante produkt- og tjenestemarkeder
  • høring om udkast til foranstaltninger vedrørende effektiv adgang til alarmnummeret 112 og effektiv implementering af 116-nummerserien (hjælpetjenester)
  • overvågning og rapportering om sektoren for elektronisk kommunikation og offentliggørelse af en årsrapport om dens udvikling.
 • BEREC bistås af støttekontoret, som består af et forvaltningsudvalg og en administrativ direktør. Udvalget, der består af medlemmer af repræsentantskabet og en repræsentant for Kommissionen, er ansvarlig for tilsynet med direktøren, der er leder af støttekontoret. Den vigtigste opgave for støttekontoret er at yde faglig og administrativ bistand til BEREC.
 • BEREC's arbejde er organiseret i ekspertarbejdsgrupper, der behandler specifikke emner, som indgår i BEREC's arbejdsprogram, eller følger af anmodninger fra EU-institutionerne.

Finansiering

BEREC's støttekontors økonomiske midler kommer primært fra EU og fra frivillige bidrag fra EU-lande eller nationale tilsynsmyndigheder.

Den administrative direktør fastsætter budgettet, som er udarbejdet af forvaltningsudvalget.

Seneste arbejde

BEREC's strategi for 2015-2017 vil fokusere på tre prioriteter:

 • fremme af konkurrence og investeringer
 • fremme af det indre marked
 • hjælp til og beskyttelse af slutbrugerne.

BEREC kommer med input og udveksler synspunkter med Europa-Kommissionen vedrørende evaluering og revision af de gældende regler for markedet for elektronisk kommunikation, som er en del af Kommissionens initiativ om det digitale indre marked.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 7. januar 2010.

BAGGRUND

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1-10)

seneste ajourføring 22.02.2016

Top