Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IKT-relaterede henstillinger, der skal bidrage til, at EU kan overgå til en mere energieffektiv lav-CO2-økonomi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

IKT-relaterede henstillinger, der skal bidrage til, at EU kan overgå til en mere energieffektiv lav-CO2-økonomi

Europa-Kommissionen har fremsat en række henstillinger til informations- og kommunikationsteknologi-branchen (IKT) og EU-medlemsstaterne om at bevæge EU i retning af at blive en mere energieffektiv lav-CO2-økonomi.

RETSAKT

Kommissionens henstilling 2013/105/EF af 9. oktober 2009 om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv lav-CO2-økonomi

RESUMÉ

Europa-Kommissionen har udarbejdet to sæt henstillinger, den ene til IKT-sektoren og den anden til EU-medlemsstaterne, om at ændre EU til at blive en mere energieffektiv lav-CO2-økonomi.

Henstillinger til IKT-sektoren

Et overordnet mål for IKT-sektoren er at vise en målbar og verificerbar reduktion i energiintensiteten og CO2-emissionerne i alle processer i forbindelse med produktion, transport og salg af IKT-udstyr og -komponenter.

Et eksempel på en henstilling er, at IKT-sektoren bør finde frem til IKT-løsninger, der kan forbedre nye og eksisterende bygningers samt bygge- og renoveringsstrategiers energieffektivitet og miljøvenlighed.

Et andet eksempel er, at IKT-sektoren sammen med transport- og logistiksektorerne finder frem til IKT-løsninger, der kan forbedre energieffektiviteten og miljøvenligheden i disse sektorers tjenester.

Kommissionen opfordrede også IKT-sektoren til at enes om fælles metoder til måling af energiforbrug og CO2-emissioner inden 2010.

Henstillinger til EU-medlemsstaterne

Kommissionen har blandt andet anmodet EU-medlemsstaterne om at anvende IKT-baserede løsninger til at forbedre energieffektiviteten.

Intelligent forbrugsmåling

Intelligente net og målere kan forbedre produktionseffektivitet og kontrol samt distribution og forbrug af energi. EU-medlemsstaterne havde indtil udgangen af 2010 til at nå til enighed om en fælles specifikation for intelligent måling med henblik på at give forbrugerne bedre information og give dem bedre muligheder for at styre deres energiforbrug. Med intelligent måling i deres hjem vil forbrugere for eksempel kunne reducere deres energiforbrug med op til 10 %. I 2012 udarbejdede Kommissionen en oversigt over projekter vedrørende intelligente net og intelligent forbrugsmåling i Europa. Den omfatter 281 projekter vedrørende intelligente net og omkring 90 pilotprojekter og udrulninger vedrørende intelligent forbrugsmåling fra 30 europæiske lande.

Anvendelse af IKT til energisimulering og -modellering

Offentlige myndigheder i EU-medlemsstaterne på nationalt, regionalt og lokalt plan opfordres til at gøre bedre brug af IKT-værktøjer til energisimulering og -modellering bl.a. i uddannelsen af fagfolk inden for bygnings-, transport- og logistiksektorerne.

Et andet forslag til EU-medlemsstaterne er at fremme udbredelsen af mere energieffektiv teknologi ved at gøre det til en del af programmerne for offentlige indkøb.

Kontekst

Unionen bekræftede i december 2008 sit tilsagn om at gennemføre en reduktion på 20 % i sine CO2-emissioner i 2020. Den økonomiske og finansielle krise har styrket dens vilje til at forfølge disse mål og til at opbygge en mere bæredygtig økonomi på lang sigt.

IKT har en vigtig rolle at spille i at nå disse mål, da den er til stede i stort set alle dele af økonomien og vil kunne bidrage til at øge produktiviteten med mere end 40 %.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens henstilling 2013/105/EF

-

-

EUT L 51 af 23.2.2013

CITEREDE DOKUMENTER

Meddelelse af 12. marts 2009 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi (KOM(2009) 111 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Seneste ajourføring: 05.02.2014

Top