Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rimelige markedsbetingelser for telefoner og andet kommunikationsudstyr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rimelige markedsbetingelser for telefoner og andet kommunikationsudstyr

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/63/EF om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det har til formål at frigive markederne for teleterminaludstyr*.
  • Det har også til formål at forbedre de oplysninger om det forskellige udstyr, der er tilgængelige for forbrugerne, for at brugerne kan drage fordel af de teknologiske fremskridt og foretage informerede valg som forbrugere.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene må ikke tildele særlige eller eksklusive rettigheder med hensyn til import, afsætning, tilslutning, ibrugtagning eller vedligeholdelse af teleterminaludstyr.
  • EU-landene må ikke nægte tilslutning af terminaludstyr til offentlige telekommunikationsnet eller ibrugtagning af satellitjordstationsudstyr* på deres område, medmindre dette udstyr ikke overholder visse væsentlige krav.
  • Fra den 13. juni 2016 er kravene til radioterminaludstyrs sikkerhed og elektromagnetiske kompatibilitet fastlagt i direktiv 2014/53/EU (og alle delegerede retsakter, som vedtages i forbindelse med dette direktiv), der giver en 1-årig overgangsperiode.
  • Kravene til sikkerhed for fastnet-terminaludstyr (ikke radio) er, afhængigt af karakteristikaene, fastlagt i lavspændingsdirektivet (2014/35/EU). Hvis udstyret har en nominel spænding på mellem 50 og 1000 V for vekselstrøm eller mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm, er kravene til elektromagnetisk kompatibilitet fastlagt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU).
  • For at give brugerne mulighed for at benytte det terminaludstyr, de ønsker, er det nødvendigt at kende og beskrive karakteristika for grænsefladen til det offentlige net, som terminaludstyret skal tilsluttes. EU-landene bør sikre, at operatørerne offentliggør disse karakteristika, og at grænsefladen til det offentlige net gøres tilgængeligt for brugerne.
  • De organer, der skal foretage kontrollen med anvendelsen af specifikationerne, og som er udpeget af EU-landene, skal være uafhængige af offentlige eller private virksomheder, der udbyder varer og/eller tjenesteydelser på telekommunikationsområdet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Dette direktiv trådte i kraft den 11. juli 2008. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 8. august 1995; den dato, der er angivet i direktiv 88/301/EØF, som direktiv 2008/63/EF har kodificeret*.

BAGGRUND

Dette direktiv repræsenterede første fase af en politik, der liberaliserede telekommunikationsmarkederne, og som førte til disse markeders fuldstændige liberalisering den 1. januar 1998.

* VIGTIGE BEGREBER

Terminaludstyr: alt udstyr, der direkte eller indirekte er tilsluttet et offentligt telekommunikationsnets grænseflade med henblik på at transmittere, behandle eller modtage informationer. Jordstationsudstyr er medtaget i denne kategori.

Satellitjordstation: udstyr, som kan anvendes til kun at sende eller til både at sende og modtage eller til kun at modtage radiokommunikationssignaler, som formidler via satellit eller andre rumbaserede systemer.

Kodificering: En ny retsakt, som erstatter en anden retsakt, der er blevet væsentligt ændret. Den nye retsakt bevarer reglerne i den retsakt, der kodificeres, og derfor passerer den hurtigt gennem beslutningsprocessen via en accelereret procedure.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (kodificeret udgave) (EUT L 162 af 21.6.2008, s. 20-26)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 79-106)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014 , s. 357-374)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62-106)

seneste ajourføring 14.11.2016

Top