Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre repellanter, desinfektionsmidler og andre industrielle kemikalier (biocider) i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikre repellanter, desinfektionsmidler og andre industrielle kemikalier (biocider) i EU

RESUMÉ AF:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

RESUMÉ

Biocidholdige produkter (desinfektionsmidler til husholdningsbrug, insekticider og andre kemikalier) anvendes til at bekæmpe skadelige organismer (parasitter, svampe, bakterier osv.) eller til at beskytte materialer. Fordi deres egenskaber kan udgøre en risiko for mennesker, dyr og miljø, er de dog reguleret via Den Europæiske Union (EU).

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den ensretter EU’s regler vedrørende salg og brug af biocidholdige produkter, samtidig med at den sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.

HOVEDPUNKTER

Godkendelse

For at blive godkendt til salg i EU skal alle biocidholdige produkter have en tilladelse. De aktive bestanddele, som produkterne indeholder, skal også godkendes.

Vurderingen af biociders aktivstoffer udføres på EU-plan. For hvert aktivstof, der skal vurderes, udpeges et EU-land til »rapportør« . Det land er ansvarligt for at udarbejde en vurderingsrapport, der herefter bliver drøftet af alle EU-lande med henblik på at træffe en afgørelse på EU-plan om at godkende stoffet (eller ej).

Aktivstoffer, der opfylder udelukkelseskriterierne, godkendes ikke. Det er stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, hormonforstyrrende, persistente *, bioakkumulerbare* og toksiske* (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerbare (vPvB). Der er dog undtagelser, hvis risiciene er ubetydelige.

Særligt de risici, der er forbundet med nanomaterialers biocider*, skal vurderes.

Godkendelsen af et aktivstof tildeles for en periode, der ikke overskrider ti år.

Godkendte aktivstoffer opføres på listen på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) websted.

Godkendelse

Når et aktivstof er godkendt, kan virksomheder ansøge om tilladelse til at bringe deres produkter i omsætning:

enten ved at indsende en ansøgning om en EU-godkendelse til ECHA: Hvis produktet anses for sikkert, kan det sælges direkte i hele EU uden behov for at indhente en særlig national godkendelse

eller ved at indsende en ansøgning om en national godkendelse, hvis produktet skal sælges i ét enkelt land. Hvis tilladelsen tildeles, kan virksomheder bringe produktet i omsætning i andre EU-lande ud fra princippet om gensidig anerkendelse af godkendelsen af produktet.

Der er også en forenklet godkendelsesprocedure for de mindst skadelige produkter, der opfylder bestemte kriterier, såsom dem, der ikke indeholder problematiske stoffer eller nanomaterialer.

Dataudveksling

For at minimere omkostninger og brugen af dyreforsøg kræver forordningen dataudveksling af godkendte stoffer og produkter, der er godkendt i EU. Agenturet har derfor oprettet et informationssystem (register over biocidholdige produkter).

Behandlede genstande

Forordningen dækker artikler, der har været behandlet med, eller som indeholder, et biocidholdigt produkt (såsom møbler og fødevareemballage). Genstande må kun behandles med aktivstoffer, der er blevet godkendt i EU, og de skal mærkes som sådan.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. september 2013.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

* Persistent: kemikalier, som overlever i miljøet (dvs. at de ikke nedbrydes) og derfor kan skade den menneskelige sundhed. For eksempel pesticidet DDT.

* Bioakkumulerbar: akkumuleringen af et stof såsom et kemikalie i en organisme. Bioakkumulering finder sted, når organismen absorberer stoffet hurtigere, end den nedbryder det.

* Toksisk: stoffer, der kan skade miljøet eller sundheden, hvis de indåndes, indtages eller absorberes via huden.

* Nanomaterialers biocider: et biocid, der er fremkommet ved hjælp af et nanomateriale. Nanomaterialer er kemiske stoffer eller materialer, der er fremstillet og brugt i et meget lille omfang. Nanomaterialer har unikke og mere fremtrædende karakteristika sammenlignet med det samme materiale uden egenskaber af nanoskala (kilde: Den Europæiske Kemikalieagentur).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 528/2012

17.7.2012

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1-123

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 736/2013

20.8.2013

EUT L 204 af 31.7.2013, s. 25

Forordning (EU) nr. 837/2013

23.9.2013

EUT L 234 af 3.9.2013, s. 1-2

Forordning (EU) nr. 334/2014

25.4.2014

EUT L 103 af 5.4.2014, s. 22-32

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende aktivstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 93 af 3.4.2013, s. 1-84)

Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 93 af 3.4.2013, s. 85-152)

Kommissionens forordning (EU) nr. 354/2013 af 18. april 2013 om ændringer af biocidholdige produkter, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 af 19.4.2013, s. 4-13)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 88/2014 af 31. januar 2014 om fastlæggelse af en procedure for ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 32 af 1.2.2014, s. 3-5)

seneste ajourføring 26.10.2015

Top