Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plastmaterialer og -genstande i kontakt med fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plastmaterialer og -genstande i kontakt med fødevarer

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Plastmaterialer og -genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, kan overføre giftige stoffer til dem og udgøre en risiko for den menneskelige sundhed.

Forordningen introducerer migrationsgrænser (*) for stoffer, der bruges i sådanne pakninger, og fastlægger betingelser for brugen af dem for at sikre fødevaresikkerhed.

Den fastsætter kravene til fremstilling og markedsføring af plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til kontakt med fødevarer. Disse krav supplerer de generelle regler, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande brugt til indpakning af fødevarer.

Plastmaterialerne og -genstandene og dele deraf kan bestå:

udelukkende af plast

af flere lag plast eller

af plast kombineret med andre materialer.

Forordningen finder ikke anvendelse på ionbytterharpikser, gummi og silikoner.

HOVEDPUNKTER

Godkendte stoffer

Forordningen angiver de stoffer, der med forsæt kan anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande. Listen omfatter:

monomerer

additiver (bortset fra farvestoffer)

polymerisationshjælpestoffer (bortset fra opløsningsmidler)

makromolekyler fremstillet ved mikrobiel fermentering.

Der føjes nye stoffer til listen, hvis Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afgiver en positiv udtalelse efter en ansøgnings- og godkendelsesprocedure.

Markedsføring

For at blive markedsført i EU skal de pågældende plastmaterialer og -genstande overholde:

kravene til anvendelse, mærkning og sporbarhed, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1935/2004

den gode fremstillingspraksis, der er defineret i forordning (EF) nr. 2023/2006

krav vedrørende sammensætning og overensstemmelseserklæringen (se herunder).

Forordningens bilag fastsætter anvendelsesbetingelserne for godkendte stoffer og migrationsgrænserne. Alle plastmaterialer og -genstande skal overholde de specifikke migrationsgrænser og de samlede migrationsgrænser.

Sammensætningen af hvert plastlag i et materiale eller en genstand skal overholde forordningen. Det er dog tilladt, at et lag, der ikke er i direkte kontakt med fødevarer:

ikke overholder restriktionerne og specifikationerne i denne forordning (undtagen for monomert vinylchlorid, jf. bilag I)

fremstilles med andre stoffer end dem, der er medtaget på listen over godkendte stoffer (disse stoffer må dog ikke være mutagene (*), kræftfremkaldende (*) eller reproduktionstoksiske eller være i nanoform (*)).

Producenten skal udarbejde en skriftlig erklæring (bilag IV). Den skal identificere materialerne, genstandene og produkterne fra mellemstadierne i fremstillingsprocessen samt selve stofferne. Den skal fornys, når der er væsentlige ændringer i sammensætningen eller fremstillingsprocessen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 4. februar 2011.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

(*) Migrationsgrænser: maksimumsmængde af stoffer, som materialer og genstande må overføre til fødevarer. De udtrykkes i antal milligram af stoffet pr. kilogram fødevare (mg/kg).

(*) Mutagen: en fysisk eller kemisk forbindelse, der ændrer en organismes genetiske materiale og derved øger mutationshyppigheden til over det naturlige baggrundsniveau.

(*) Kræftfremkaldende: en kemisk forbindelse, der direkte forårsager kræft.

(*) Nanoform: et naturligt, tilfældigt eller fremstillet stof, der indeholder partikler, i en ubunden form, som et aggregat eller en sammenkobling, og hvor, for mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling, én eller flere eksterne dimensioner er i størrelsesordenen 1 nanometer til 100 nanometer (dvs. én milliardtedel af en meter).

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1-89)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EU) nr. 10/2011, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75-78). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 24.11.2015

Top