Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1069/2009 — sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter folkesundheds- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter (*) og afledte produkter (*). Disse er udformet for at forebygge og minimere risici for menneskers og dyrs sundhed og for at sikre fødevare- og foderkædens sikkerhed.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen finder anvendelse på
  • animalske biprodukter og afledte produkter, som i henhold til lovgivningen ikke må anvendes til konsum
  • animalske produkter, som kan anvendes til konsum, men i stedet anvendes til andre formål
  • råvarer til fremstilling af animalske produkter.
 • Producenter af begge produkttyper skal sikre, at de overholder lovgivningen i hele fremstillingskæden.
 • De skal føre fortegnelser over de produkter, de sender, transporterer eller modtager, sammen med den krævede dokumentation.
 • De skal underrette de nationale myndigheder om de produkter og steder, de anvender i løbet af fremstillingskæden. Sidstnævnte skal overholde visse hygiejnestandarder og kræver formel godkendelse.
 • EU-landene anvender offentlige kontroller for at sikre, at producenterne indsamler, identificerer og transporterer animalske biprodukter uden forsinkelse og behandler, anvender eller bortskaffer dem i henhold til reglerne.
 • Afledte produkter, såsom kosmetik, medicinsk udstyr og veterinærlægemidler, der overholder anden EU-lovgivning, kan udbydes til salg, når de når enden af fremstillingskæden.
 • Animalske biprodukter inddeles i tre kategorier, alt efter hvor stor en risiko de udgør for folke- og dyresundheden. Disse bestemmer, hvordan de skal bortskaffes eller nyttiggøres.
 • Der er restriktioner for anvendelse af begge former for produkter. For eksempel må de ikke anvendes til fodring af dyr eller opdrættede fisk af samme art.
 • Import af begge produkter skal leve op til EU’s standarder.
 • Der gælder et eksportforbud for begge produkter til forbrænding eller deponeringsanlæg eller til lande, som ikke er medlemmer afOrganisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, til anvendelse i et biogas- eller komposteringsanlæg.

I 2013 blev lovgivningen ændret for at give Mayotte, en ny region i den yderste periferi i EU, indtil 1. januar 2021 til at overholde bestemmelserne.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 4. marts 2011.

BAGGRUND

EU-bestemmelser om animalske biprodukter på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Animalske biprodukter: hele kroppe eller dele af dyr, som ikke er bestemt til konsum.

(*) Afledte produkter: produkter, der fremstilles i forarbejdningen af animalske biprodukter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1-33)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1069/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.01.2016

Top