Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikker behandling af fødevarer: fælles standarder for ekstraktionsmidler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikker behandling af fødevarer: fælles standarder for ekstraktionsmidler

RESUMÉ AF:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT L 141 af 6.6.2009, s. 3-11). Link til den konsoliderede udgave.

RESUMÉ

Ekstraktion med opløsningsmidler er en måde at udskille et stof fra et eller flere andre stoffer ved at tilsætte et opløsningsmiddel (*). Det anvendes i levnedsmiddelindustrien og skal reguleres for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed, og at de produkter, der er resultatet af teknikken, frit kan sælges i hele Den Europæiske Union (EU).

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det erstatter den tidligere lovgivning og fastlægger en enkelt liste over ekstraktionsmidler (*), som må anvendes ved behandling af fødevarer, fødevarebestanddele og råstoffer i henhold til god fremstillingspraksis.

HOVEDPUNKTER

De tilladte ekstraktionsmidler er:

propan

butan

ethylacetat

ethanol

carbondioxid

acetone

dinitrogenoxid.

EU-landene kan ikke forbyde, begrænse eller hindre salg af fødevarer eller ingredienser, hvis disse midler er blevet anvendt i overensstemmelse med lovgivningen.

EU-landene må ikke tillade anvendelse af andre stoffer eller materialer som ekstraktionsmidler.

De nationale myndigheder kan midlertidigt suspendere eller begrænse brugen af et tilladt ekstraktionsmiddel, hvis de har begrundet formodning for at antage, at anvendelsen af midlet i fødevarer kan udgøre en fare for menneskers sundhed.

De skal straks underrette de andre EU-lande og Europa-Kommissionen, som undersøger EU-landets begrundelse og træffer en beslutning.

Stoffer, der anvendes som ekstraktionsmidler, skal være forsynet med visse synlige, letlæselige og uudslettelige oplysninger på emballagen, beholderen eller etiketten. Disse omfatter:

salgsbetegnelsen

en klar angivelse af, at produktet er egnet til anvendelse til ekstraktion af fødevarer eller fødevareingredienser

eventuelle særlige opbevaringsforskrifter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 26. juni 2009.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Opløsningsmiddel: ethvert stof, der kan opløse fødevarer.

(*) Ekstraktionsmiddel: et stof, der anvendes til behandling af fødevarer, og som derefter fjernes. Det kan efterlade en utilsigtet, men teknisk uundgåelig forekomst af rester af stofferne eller deres omdannelsesprodukter i fødevaren.

seneste ajourføring 26.10.2015

Top