Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sundhedsregler for handel med heste og deres bevægelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sundhedsregler for handel med heste og deres bevægelser

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 2009/156/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det definerer de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal overholdes ved import af heste (herunder alle dyr i familien af enhovede dyr (*)), og bevægelsen af dem inden for EU.

HOVEDPUNKTER

Heste, der kan indføres i en stambog (*) og er bestemt til handel inden for EU:

må ikke vise tegn på sygdom i 48 timer før bevægelsen

må ikke have været i kontakt med heste med infektiøse eller smitsomme sygdomme i løbet af de 15 dage, der går forud for kontrollen

må ikke være blevet udskilt i forbindelse med et program for udryddelse af en infektiøs eller smitsom sygdom

skal identificeres ved et dokument i henhold til direktiv 90/427/EØF

må ikke stamme fra en stald, der er omfattet af et forbud vedrørende en infektiøs eller smitsom sygdom.

EU-lande, der er berørt af afrikansk hestepest, må ikke sende heste fra inficerede områder, medmindre de er:

flyttet på bestemte tidspunkter af året afhængigt af aktivitetscyklus for de insekter, der bærer sygdommen

symptomfrie

blevet testet for sygdommen med negativt resultat

i karantæne i mindst 40 dage og

beskyttet mod smittebærende insekter i løbet af karantæneperioden.

Heste skal transporteres direkte, ledsages af et sundhedscertifikat og transporteres i køretøjer, der er passende indrettet i henhold til deres sundhed og velfærd. Veterinærsagkyndige fra Europa-Kommissionen kan gennemføre kontrol på stedet.

Import fra lande uden for EU

Ethvert ikke-EU-land, der ønsker at eksportere heste, skal være godkendt af EU baseret på deres register over dyresundhed og de stillede garantier for dyrenes sundhed og velfærd.

Ikke-EU-landet eller -området skal:

være fri for afrikansk hestepest

i to år have været fri for venezuelansk encephalomyelitis

i seks måneder have været fri for dourine og snive.

Der kan kræves yderligere garantier for sygdomme, der ikke er fundet i EU.

Heste skal i en bestemt periode have befundet sig i ikke-EU-landet, og de skal ledsages af et identifikationsdokument og et sundhedscertifikat. Veterinærsagkyndige fra EU-landene og Kommissionen gennemfører yderligere kontroller.

Der kan indrømmes undtagelser fra disse regler for heste, der bruges til sportsmæssige, rekreative eller kulturelle formål, eller der skal græsse eller arbejde midlertidigt i nærheden af EU’s indre grænser.

Forordning (EU) 2015/262 skærper reglerne til identifikation med indførelsen af en hestepasordning.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Fra den 12. august 2010.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Enhovede dyr: medlemmer af hestefamilien, herunder heste, æsler og zebraer samt krydsninger.

(*) Stambog: en bog eller anden form for register, hvor heste, der kan registreres, er indført med angivelse af deres kendte slægtninge.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1-24).

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2009/156/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT L 130 af 15.5.1992, s. 67-83). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1-6). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 7-15). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16-33). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1-10). Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1-53)

seneste ajourføring 24.11.2015

Top