Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikker import af mælk og mejeriprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikker import af mælk og mejeriprodukter

RESUMÉ AF:

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 — dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den beskytter dyresundheden i EU ved at sikre, at importeret mælk og mejeriprodukter overholder visse grundlæggende kriterier for dyresundhed.

Den fastsætter folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende import af rå mælk og mejeriprodukter til EU, herunder påkrævede varmebehandlinger.

Den opstiller en liste over lande, hvorfra import er tilladt.

HOVEDPUNKTER

Import af mejeriprodukter fremstillet af rå mælk fra ikke-EU-lande er tilladt fra godkendte lande, men der gælder forskellige typer af varmebehandlinger alt efter dyresundhedssituationen i oprindelseslandet.

De forskellige kategorier af godkendte lande er opført i forordningens bilag I.

Import af rå mælk og mejeriprodukter er tilladt fra lande, der er opført på listen i bilagets kolonne A, uden at have undergået varmebehandling.

Import af produkter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler fra lande, der er opført på listerne i kolonne B og C i bilaget, skal have undergået en pasteurisering, være behandlet med pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (HTST) eller ved ultrahøj temperatur (UHT) alt efter de kolonner (B eller C), hvor landet er opført.

Mælk eller mejeriprodukter fra andre dyr end køer, får, geder eller bøfler skal undergå pasteurisering eller UHT-behandling.

Mælk eller mejeriprodukter må ikke stamme fra områder, hvor der er risiko for mund- og klovesyge.

Dette krav gælder ikke for lande, der er opført på listen i bilagets kolonne A. Mælk og mejeriprodukter skal dog varmebehandles, hvis de stammer fra et land, hvor der har været udbrud af eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for de seneste 12 måneder.

Alle importer skal vedlægges et sundhedscertifikat underskrevet af en dyrlæge. Dyresundhedsmæssige betingelser for import af mælk og mejeriprodukter er fastsat i direktiv 2002/99/EF.

Forsendelser af rå mælk og mejeriprodukter, der passerer gennem EU, men er bestemt til et ikke-EU-land, bliver kun godkendt i henhold til denne forordning, hvis:

de stammer fra et godkendt land og har undergået passende varmebehandling, jævnfør kategorien (kolonne A eller B) for oprindelseslandet

de overholder de særlige dyresundhedsbetingelser i certificeringsreglerne, og de ledsages af et sundhedscertifikat

de er godkendt til transit, herunder passende opbevaring, efter en dyrlægegodkendelse ved et grænsekontrolsted.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 30. juli 2010.

BAGGRUND

Import af mælk og mejeriprodukter til konsum på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1-24)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EU) nr. 605/2010, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11-20). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 25.11.2015

Top