Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Markedsføring af foder: EU-regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Markedsføring af foder: EU-regler

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 767/2009 — markedsføring og anvendelse af foder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastlægger reglerne for markedsføring og brug af foder til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller kæledyr.
 • Den fastsætter også krav til mærkning, pakning og præsentation.

HOVEDPUNKTER

Foder

Forordningen dækker alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, uanset om de er bearbejdede, delvist bearbejdede eller ikke er bearbejdede, og som er bestemt til fodring af dyr.

Den finder anvendelse uafhængigt af og uden at påvirke andre EU-regler inden for fodermidler på:

Markedsføring og brug

Foderstoffer skal overholde kravene til sikkerhed og markedsføring. Især skal de:

 • være sikre
 • ikke have en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden
 • være sunde, ægte, uforfalskede, egnede til formålet og af sædvanlig handelskvalitet
 • være mærket, emballeret og præsenteret i henhold til gældende lovgivning.

Foder må ikke indeholde materialer, der er underlagt begrænsninger, eller som ikke må markedsføres.

Sporbarhed

Det skal være muligt at spore foderet i alle stadier af fremstilling, behandling og distribution. Foderstofvirksomheder skal kunne identificere den, som har leveret:

 • foderet
 • et dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller
 • ethvert stof bestemt for, eller som sandsynligvis vil blive tilsat foder.

Foder, som markedsføres, eller som sandsynligvis vil blive markedsført i EU, skal mærkes eller identificeres på en sådan måde, at det kan spores.

Mærkning og præsentation

Denne forordning fastlægger generelle bestemmelser for mærkning og præsentation af alt foder, såsom forpligtelsen til at angive:

 • fodertype
 • navn og adresse på foderstofvirksomheden
 • partiets referencenummer
 • nettovægten
 • listen over anvendte tilsætningsstoffer
 • vandindhold.

Mærkningen og præsentationen skal være letlæselige og må ikke kunne slettes. De må ikke vildlede brugeren om foderets anvendelsesformål eller karakteristika.

Europa-Kommissionen har offentliggjort yderligere råd, der skal hjælpe virksomheder og myndigheder i denne henseende, herunder:

Emballering

Fodermidler og blandingsstoffer skal markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Noget foder må dog markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere. Disse omfatter:

 • fodermidler
 • blandinger af hele korn, frø og frugt
 • leverancer af foderblandinger mellem producenter
 • foder i form af sliksten.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. september 2009.

BAGGRUND

»Foder — markedsføring af foder« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1-28)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 767/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1-64)

seneste ajourføring 03.02.2016

Top