Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidsikkerhed på EU-markedet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidsikkerhed på EU-markedet

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1107/2009 — markedsføring af plantebeskyttelsesmidler på EU-markedet

RESUMÉ

EU lægger meget stor vægt på at beskytte menneskers og dyrs sundhed samt miljøet. Standardisering af reglerne vedrørende salg af plantebeskyttelsesmidler bidrager til at opnå dette, gavner det indre markeds funktion og forbedrer landbrugsproduktionen.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter reglerne for godkendelse af salg, anvendelse og kontrol af plantebeskyttelsesmidler i EU. Den anerkender forsigtighedsprincippet, som EU-landene kan anvende, hvis der er videnskabelig usikkerhed omkring de risici, et plantebeskyttelsesmiddel kan udgøre for menneskers og dyrs sundhed samt miljøet.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på midler, der anvendes til at beskytte eller konservere planter, påvirke deres vækst eller ødelægge uønskede planter.

For at blive godkendt må aktivstoffer (alle kemikalier, planteekstrakter eller mikroorganismer, der virker mod skadegørere eller på planter) ikke have skadelige virkninger for menneskers sundhed, herunder for sårbare gruppers, eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

Plantebeskyttelsesmidler skal være effektive, må ikke have umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers sundhed, må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på planter eller miljøet og må ikke forårsage unødvendig lidelse og smerte hos hvirveldyr.

Den kompetente nationale myndighed i hvert EU-land kan tilknytte kriterier og begrænsninger, såsom minimumsrenhedsgrad, præparattype og anvendelsesmåde og anvendelsesbetingelser, når den godkender et pesticid (*).

Myndigheden giver den første godkendelse for en periode på højst ti år. Fornyelsen af godkendelsen gælder for en periode på højst 15 år.

Ansøgninger om godkendelse af et aktivstof sendes sammen med de nødvendige videnskabelige oplysninger til de nationale myndigheder. De har højst 12 måneder til at behandle anmodningen.

Indehaveren af en godkendelse i et EU-land kan anvende den gensidige anerkendelsesprocedure til at anmode om stoffets anvendelse i et andet EU-land.

VIGTIGT BEGREB

(*) Pesticid: noget der forebygger, ødelægger eller kontrollerer en skadelig organisme (skadegører) eller sygdom; eller som beskytter planter eller planteprodukter under fremstilling, opbevaring og transport. Pesticid er en bredere term end plantebeskyttelsesmiddel, da det omfatter anvendelser, der ikke har med planter/afgrøder at gøre, f.eks. biocider.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Pesticider på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1107/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende aktivstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 93 af 3.4.2013, s. 1-84). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 93 af 3.4.2013, s. 85-152). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 26.11.2015

Top