Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genvundet plastemballage i kontakt med fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genvundet plastemballage i kontakt med fødevarer

Forordning (EF) nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer

RESUMÉ

Plastaffald kan være kontamineret med stoffer fra tidligere anvendelse af plasten eller ved kontakt med plast, der ikke er godkendt til kontakt med fødevarer. Det er derfor nødvendigt med en passende proces til fjernelse af eventuel kontaminering for at have kontrol med sikkerheden ved det færdige produkt.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning fastsætter særforanstaltninger for materialer og genstande af genvundet plast, der supplerer forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

HOVEDPUNKTER

Denne forordning omfatter anvendelse af materialer og genstande af genvundet plast, der er i direkte kontakt med fødevarer. Den finder ikke anvendelse på tidligere ubrugte afklip eller polymerer, der er blevet kemisk nedbrudt til monomerer (*), for eksempel ved at fjerne deres egenskab af plasticitet.

De materialer og genstande, der er omfattet her, er også omfattet af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer bestemt til fødevareemballering.

Den genanvendte plast, der anvendes til fremstilling af materialer og genstande, som er omfattet af denne forordning, skal stamme fra en godkendt genvindingsproces, der styres i henhold til regler fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Der kan gives godkendelse, hvis genvindingsprocessen overholder følgende:

Inputtet skal kvalitetskontrolleres.

Inputtet skal stamme fra plastmaterialer, der er fremstillet i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Processen skal garantere, at der ikke er risiko for kontaminering, eller at den er på et niveau, der ikke indebærer risici for sundheden.

Den færdige genstand må ikke frigøre komponenter i fødevaren i mængder, der kan bringe menneskers sundhed i fare eller skabe en uacceptabel ændring i sammensætningen af fødevaren eller forringelse af dens udseende, lugt eller struktur.

Europa-Kommissionen fører et offentligt register over godkendte genvindingsprocesser samt et register over genvindingssteder i EU-lande og ikke-EU-lande.

Frivillig erklæring om genanvendt indhold i materialer og genstande af genvundet plast følger reglerne, der er fastsat i ISO 14021:1999.

Udover at overholde kravene i forordning (EU) nr. 10/2011 skal overensstemmelseserklæringen bekræfte, at:

genvindingsprocessen er blevet godkendt, med angivelse af EF-registernummeret

plastinputtet, genvindingsprocessen og den genvundne plast overholder de specifikationer, som godkendelsen er baseret på

der er etableret et kvalitetssikringssystem.

VIGTIGT BEGREB

(*) Monomer: et stof, der består af enkelte ubundne molekyler i modsætning til polymer, der får sin kvalitet af plasticitet fra molekyler i en monomer, der binder sammen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 17. april 2008.

For yderligere oplysninger henvises til materialer i kontakt med fødevarer på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2008 af 27. marts 2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 282/2008

17.4.2008

-

EUT L 86 af 28.3.2008, s. 9-18

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75-78)

Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1-89)

seneste ajourføring 03.12.2015

Top