Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Folie af celluloseregenerater i kontakt med fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Folie af celluloseregenerater i kontakt med fødevarer

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/42/EF om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det er et særdirektiv som omhandlet i forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Det definerer folier af celluloseregenerater (*).

Det fastsætter en liste over stoffer, der må anvendes ved fremstilling af folier af celluloseregenerater, samt de mængder, de ikke må overstige for at beskytte forbrugernes sundhed.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på folier af celluloseregenerater — enten i form af et færdigprodukt i sig selv eller en del af et færdigprodukt, der indeholder andre materialer — bestemt til kontakt med fødevarer.

Det omfatter følgende kategorier:

1.

ikkeoverfladebehandlede folier af celluloseregenerater

2.

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af cellulose

3.

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast.

Det finder ikke anvendelse på syntetiske tarme af celluloseregenerater.

Liste over tilladte stoffer

Bilag II til direktivet indeholder en liste over stoffer, der må anvendes ved fremstilling af folier af celluloseregenerater samt restriktioner for anvendelsen.

Folier af celluloseregenerater, der ikke er overfladebehandlede, eller hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af plast, må fremstilles af stoffer, der ikke er specificeret i bilag II, hvis de anvendes som farvestoffer eller bindemiddel, såfremt der ikke kan spores migration af stofferne til eller på fødevarerne.

Folier af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af plast, skal overholde forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Påtrykte overflader på folier af celluloseregenerater må ikke komme i kontakt med fødevarer.

Markedsføring og mærkning

Ved markedsføring skal materialer og genstande af folier af celluloseregenerater — som er bestemt til kontakt med fødevarer — ledsages af en skriftlig erklæring i henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004. Hvis sådanne materialer eller genstande på grund af deres beskaffenhed klart er bestemt til kontakt med fødevarer, er de dog ikke underlagt denne forpligtelse.

Hvor specielle anvendelsesbetingelser er angivet, skal materialet eller genstanden af folie af celluloseregenerater være mærket tilsvarende.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. juli 2007.

BAGGRUND

VIGTIGT BEGREB

(*) Folier af celluloseregenerater: en tynd film, der fremstilles af raffineret cellulose af ikkegenanvendt træ eller bomuld. Folier af celluloseregenerater kan være overfladebehandlet på en eller begge sider.

DOKUMENT

Kommissionens direktiv 2007/42/EF af 29. juni 2007 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 71-82)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17). De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1935/2004, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1-89). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 02.12.2015

Top