Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fødevarearomaer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fødevarearomaer

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1334/2008 om aromaer til brug i og på fødevarer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger generelle krav til sikker brug af aromaer (*) i fødevarer.

Den indeholder en liste over godkendte stoffer som et bilag.

Den fastlægger krav om mærkning, der skal overholdes.

HOVEDPUNKTER

Aromaer må ikke på grundlag af foreliggende videnskabelige data udgøre en sikkerhedsrisiko for forbrugere og må ikke vildlede dem.

EU vedtog en liste over godkendte aromaer den 1. oktober 2012. Det er de eneste aromaer, der må anvendes og sælges i EU. Listen opdateres med mellemrum.

Forordningen indeholder en liste over stoffer som f.eks. hydrogencyanid, som ikke må tilsættes til fødevarer.

Der er fastlagt maksimalgrænseværdier for visse stoffer som f.eks. estragol, der er naturligt forekommende i aromaer i så forskellige varer som alkoholholdige og ikkealkoholholdige drikkevarer, tyggegummi, supper og fisk.

Aromaer, der sælges af virksomheder til virksomheder eller til offentligheden, skal overholde visse regler om mærkning. For eksempel skal angivelsen »til fødevarer« eller »til fødevarer, begrænset anvendelse« forefindes på emballagen eller beholderen.

Udtrykket »naturlig« må kun anvendes til at beskrive en aroma for stoffer, som stammer direkte fra animalsk eller vegetabilsk materiale.

Europa-Kommissionen kan anmode producenter eller brugere af aromaer om at oplyse om de mængder, de bruger over en vilkårlig periode på 12 måneder.

Lovgivningen finder ikke anvendelse på aromaer, som udelukkende har sød (f.eks. sukker), salt (f.eks. salt) eller sur smag, rå fødevarer eller blandinger såsom friske, tørrede eller frosne krydderier og/eller urter samt te og infusioner.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. januar 2009.

BAGGRUND

Fødevarearomaer: EU’s regler (Europa-Kommissionen)

Aromaer (Den Europæiske Fødevaremyndighed).

VIGTIGE BEGREBER

(*) Aromaer: stoffer, der anvendes til at forbedre eller modificere fødevarers lugt og smag. Fælles EU-regler og -standarder sikrer, at de ikke udgør en fare for menneskers sundhed, og at de kan bruges i alle EU-lande.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34-50).

Efterfølgende ændringer og rettelser til bilagene i forordning (EF) nr. 1334/2008 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.11.2015

Top