Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre fødevaretilsætningsstoffer for et højt niveau af forbrugerbeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikre fødevaretilsætningsstoffer for et højt niveau af forbrugerbeskyttelse

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1333/2008 — fødevaretilsætningsstoffer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den erstatter tidligere lovgivning under Den Europæiske Union (EU) ved at samle alle typer af fødevaretilsætningsstoffer* i én retsakt.
 • Den indeholder en liste over:
  • godkendte tilsætningsstoffer ;
  • betingelser for anvendelse og mærkning.
 • Den forenkler også godkendelsesproceduren.

HOVEDPUNKTER

 • Kun EU-godkendte tilsætningsstoffer må sælges og anvendes i fødevarer.
 • For at blive godkendt, må fødevaretilsætningsstoffer et fødevaretilsætningsstof ikke udgøre en helbredsrisiko eller vildlede forbrugerne. Det skal dække et rimeligt behov, som ikke kan opfyldes på nogen anden måde.
 • Et tilsætningsstof skal være til gavn for forbrugerne. Det kan f.eks. være ved at:
  • bevare fødevarens næringsværdi;
  • fungere som hjælpemiddel ved fremstilling, forarbejdning, tilberedning, behandling, emballering, transport eller opbevaring;
  • tilfredsstille specielle diætetiske behov.
 • Der gælder særlige betingelser for sødestoffer og farvestoffer.
 • Tilsætningsstofferne skal anvendes i den laveste mængde, der er nødvendig for at opnå den ønskede virkning. Denne mængde skal tage højde for en acceptabel daglig indtagelse og behovene hos særlige forbrugergrupper (f.eks. personer med allergi).
 • Tilsætningsstoffer må som hovedregel ikke anvendes i:
  • uforarbejdede fødevarer;
  • fødevarer til spædbarn og småbørn.
 • Tilsætningsstoffer skal, uanset om de er bestemt til salg til den endelige forbruger eller ikke, overholde kravene til tydelig mærkning, såsom at informere om navn og/eller E-nummer (for eksempel har farvestoffet sunset yellow E-nummeret E 110).
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på de følgende stoffer, medmindre de bruges som fødevaretilsætningsstoffer:
  • tekniske hjælpestoffer, dvs. som et stof, der anvendes til forarbejdning af råvarer;
  • til at beskytte planter og planteprodukter;
  • næringsmidler og tilsættes til fødevarer;
  • til at behandle vand.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 20. januar 2010.

BAGGRUND

De fleste evalueringer af tilsætningsstoffer blev foretaget tilbage i 1980’erne og 1990’erne. De genevalueres nu, og processen forventes at være afsluttet i 2020.

Herefter foreslår Europa-Kommissionen ændringer af de nuværende betingelser for anvendelse eller fjernelse af visse tilsætningsstoffer fra listen over godkendte stoffer.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGT BEGREB

Fødevaretilsætningsstoffer: stoffer, som anvendes i fødevarer af forskellige årsager, som for eksempel at søde dem, farve dem eller forlænge deres holdbarhed.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16-33)

Efterfølgende ændringer af bilagene til forordning (EF) nr. 1333/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19-27)

Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1-295).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 19.09.2016

Top