Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den indfører velfærdsbestemmelser for aflivning eller slagtning af dyr, der holdes med henblik på produktion af fødevarer og produkter som f.eks. pelsværk eller læder. Den omfatter også aflivning af dyr på bedrifter i anden kontekst som f.eks. dyresygdomsbekæmpelse.
 • Forordningen finder ikke anvendelse på dyr, der aflives i naturen eller som led i videnskabelige forsøg, jagt, i forbindelse med kultur- eller sportsarrangementer samt eutanasi foretaget af en dyrlæge og ligeledes ikke på fjerkræ, kaniner eller harer til privatpersoners eget forbrug.

HOVEDPUNKTER

Dyrene skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivningen. Virksomheder, der f.eks. driver slagterivirksomhed, skal sikre, at dyrene:

 • sikres fysisk komfort og beskyttelse, holdes rene, beskyttes mod skader og håndteres og opstaldes under hensyntagen til deres normale adfærd
 • ikke viser tegn på undgåelig smerte eller frygt og ikke udviser unormal adfærd
 • ikke lider under langvarig mangel på foder eller vand
 • er forhindret i undgåelig interaktion med andre dyr, der vil kunne skade deres velfærd.

Anlæg, der anvendes til aflivning, skal kunne opfylde alle disse betingelser hele året.

Fastholdelses- og bedøvelsesmetoder

Forordningen indeholder detaljerede bestemmelser om fastholdelse og bedøvelse af dyr, herunder uddannelse af operatører og korrekt vedligeholdelse af udstyr. Den dækker anvendelse af forskellige metoder til forskellige dyr. Særligt skal bedøvede dyr forblive bevidstløse indtil døden, medmindre de er underlagt bestemte metoder foreskrevet af religiøse ritualer, som skal finde sted i et slagteri.

Kompetencebevis

Aflivning og dermed forbundne aktiviteter må kun udføres af personer med det fornødne kompetenceniveau uden at forvolde dyrene undgåelig smerte, angst eller lidelse. Visse operationer må kun udføres af personer med et kompetencebevis til sådanne operationer, f.eks.:

 • håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse
 • fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning
 • bedøvelse af dyr og vurdering af bedøvelsens virkning
 • ophængning eller ophejsning eller afblødning af levende dyr
 • slagtning i overensstemmelse med religiøse skikke.

Det sundhedscertifikat, der ledsager kød indført fra ikke-EU-lande, skal certificere, at tilsvarende betingelser er overholdt.

Slagterier

Der findes detaljerede bestemmelser for konstruktion af, udstyr i samt processer på slagterier. Procedurerne skal overvåges konstant af slagteriarbejderne, der også skal udpege en dyrevelfærdsansvarlig, der skal være med til at sikre overholdelse af lovgivningen. Følgende fastholdelsesmetoder er blandt de forbudte:

 • ophængning eller ophejsning af dyr, der er ved bevidsthed
 • mekanisk fastlåsning eller sammenbinding af dyrs ben eller fødder.

Der er visse undtagelser, hvor det er tilladt at dreje dyret om på ryggen, f.eks. for fjerkræ eller i forbindelse med slagtning til religiøse ritualer.

Sanering (*) og nødaflivning

Der skal være udarbejdet en handlingsplan, som sikrer overholdelse af denne forordning, før en saneringshandling kan finde sted. Desuden skal saneringshandlinger indberettes årligt. Rapporten skal navnlig omfatte:

 • grundene til saneringen
 • antal aflivede dyr og deres art
 • de anvendte bedøvelses- og aflivningsmetoder
 • opståede vanskeligheder og løsninger, der er fundet for at mindske de berørte dyrs lidelser.

I tilfælde, hvor dyr gennemgår store smerter eller lidelser, skal brugeren af de berørte dyr træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at aflive dyrene hurtigst muligt.

Manglende overholdelse og sanktioner

EU-landene skal sikre, at bestemmelserne gennemføres, og at de kompetente myndigheder har beføjelser til at:

 • ændre procedurer eller sætte produktionshastigheden ned eller stoppe produktionen
 • øge hyppigheden af kontroller
 • suspendere eller inddrage kompetencebeviser.

Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2013.

BAGGRUND

Artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indførte anerkendelsen af, at dyr er følende væsner (*).

Se Aflivning og bedøvelse på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Sanering: proceduren med aflivning af dyr af hensyn til folkesundheden, dyresundheden, dyrevelfærden eller miljøet under tilsyn af den kompetente myndighed.

(*) Følende væsen: et dyr, som er i stand til at opleve fysisk og psykisk smerte og lidelse.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1-30)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling (COM(2016) 48 final af 8.2.2016)

seneste ajourføring 23.05.2016

Top