Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-Udenrigstjenesten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-Udenrigstjenesten

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2010/427/EU om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

  • EU-Udenrigstjenesten er et organ, der er oprettet ved Lissabontraktaten for at implementere EU's udenrigspolitik.

HOVEDPUNKTER

EU-Udenrigstjenesten er underlagt unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den bistår ham ved udførslen af sine mandater vedrørende:

EU-Udenrigstjenesten bistår ligeledes Rådets generalsekretariat, Kommissionen samt EU-landenes diplomatiske repræsentationer for at sikre sammenhængende europæisk optræden udadtil.

Endelig understøtter EU-Udenrigstjenesten Kommissionen ved udarbejdelse og implementering af programmer og finansieringsinstrumenter for EU's optræden udadtil.

En centralregering

EU-Udenrigstjenestens hjemsted ligger i Bruxelles. Den ledes af en administrerende generalsekretær, der udøver sit embede under unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

EU-Udenrigstjenestens centralforvaltning er delt op i generaldirektorater, der beskæftiger sig med:

  • tematiske og geografiske foranstaltninger, der dækker alle verdens lande og områder
  • administrativ forvaltning, kommunikations- og informationssystemers sikkerhed, budgetforvaltning og menneskelige ressourcer
  • krisehåndtering og planlægning, EU's Militærstab og EU's Efterretningsanalysecenter — EU INTCEN (tidligere EU's Situationscenter — Sitcen) til udførelse af FUSP.

Et netværk af delegationer

EU-Udenrigstjenesten består ligeledes af EU-delegationer under ikke-EU-lande og forskellige internationale organisationer. Hver af disse ledes af en delegationschef, som er underlagt den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjeneste. Delegationschefen repræsenterer EU i det pågældende land.

Delegationerne samarbejder og udveksler oplysninger med EU-landenes diplomatiske repræsentationer.

EU-Udenrigstjenestens administrerende generalsekretær er ansvarlig for den finansielle og administrative evaluering af hver delegation.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 26. juli 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30-40)

seneste ajourføring 28.06.2016

Top